Select Page

تولید و ارائه خدمات استاندارد ISO 9001

تولید و ارائه خدمات استاندارد ISO 9001 - businesstk.com

تولید و ارائه خدمات استاندارد ISO 9001

استاندارد ISO 9001ایزو مدیریت کیفیت ویرایش 2015

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

5-8تولید و ارائه خدمات

1-5-8کنترل تولید و ارائه خدمات

سازمان باید تولید و ارائه خدمات را در شرایط کنترل شده ای اجرا نماید.

به نحوی که قابل کاربرد باشد، شرایط کنترل شده شامل موارد زیر می باشد:

الف) در دسترس بودن اطلاعات مستندی که موارد زیر را تعریف می کند:

ویژگی های محصولاتی که باید تولید شوند، خدماتی که باید ارائه شوند یا فعالیت هایی که باید انجام گیرند نتایجی که باید به دست آیند.

ب) در دسترس بودن و استفاده از منایع مناسب پایش و اندازه گیری

ج) اجرای فعالیت های پایش و اندازه گیری در مراحل مناسب برای تصدیق اینکه معیار کنترل فرآیندها یا خروجی ها و معیارهای پذیرش محصولات و خدمات برآورده شده اند.

د) استفاده از زیرساخت و محیط مناسب برایاجرای فرآیندها

ه) انتصاب افراد شایسته، از جمله هرگونه تائید صلاحیت مورد نیاز

و) صحه گذاری و صحه گذاری مجدد دوره ای توانایی دستیابی به نتایج طرح ریزی شده برای فرآیند تولید و ارائه خدمات، در جای که خروجی به دست آمده را نمی توان با پایش و اندازه گیری بعدی تصدیق کرد.

ز) اجرای فعالیت هایی به منظور جلوگیری از خطای انسانی
ح) اجرای فالیت های ترخیص، تحویل و پس از تحویل

2-5-8شناسایی و ردیابی

هنگامی که برای اطمینان از انطباق محصولات و خدمات ضروری باشد، سازمان باید از روش مناسب برای شناسایی خروجی ها استفاده نماید.
سازمان باید وضعیت خروجی ها را در رابطه با الزامات پایش و اندازه گیری در سرتاسر تولید و ارائه خدمات، شناسایی نماید.

هنگامی که ردیابی الزام باشد، سازمان باید خروجی ها را با شناسه منحصر به فردی کنترل نماید و اطلاعات مستندی که برای ردیابی ضروری است را حفظ نماید.

3-5-8اموال متعلق به مشتری یا ارائه دهندگان بیرونی

سازمان باید اموال متعلق به مشتری یا ارائه دهنده بیرونی را تا هنگامی که آن اموال تحت کنترل یا مورد استفاده سازمان هستند، مراقبت نماید.

سازمان باید اموال مشتری یا ارائه دهنده بیرونی را که برای استفاده یا به کار بردن در محصولات و خدمات ارائه شده اند را شناسایی، تصدیق، محافظت و حراست نماید.

هنگامی که اموال مشتری یا ارئه دهنده بیرونی گم شود، آسیب ببیند یا دیگر برای استفاده مناسب نباشد، سازمان باید این مسئله را به مشتری یا ارائه دهنده بیرونی گزارش نماید و اطلاعات مستند آنچه رخ داده است را حفظ نماید.

یادآوری: اموال مشتری یا ارائه دهنده بیرونی می تواند شامل مواد، اجزاء، ابزارها و تجهیزات، محل مشتریان، اموال معنوی و داده های شخصی باشند.

4-5-8محافظت

سازمان باید خروجی ها را در طی تولید و ارائه خدمات، به میزانی که برای اطمینان از انطباق با الزامات ضروری است، محافظت نماید.

5-5-8فعالیت های پس از تحویل

سازمان باید الزامات فعالیت های پس از تحویل مرتبط با محصولات و خدمات را برآورده نماید.
در تعیین میزان فعالیت های پس از تحویل مورد نیاز، سازمان باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

الف) الزامات قانونی و مقرراتی

ب) پیامدهای بالقوه ناخواسته در خصوص محصولات و خدمات

ج) ماهیت، استفاده و دوره عمر مورد نظر محصولات و خدمات

د) الزامات مشتری

ه) بازخورد مشتری

یادآوری: فعالیت های پس از تحویل شامل اقدامات مرتبط با اعطای گارانتی، تعهدات قراردادی مانند خدمات تعمیر و نگهداری و خدمات تکمیلی مانند بازیافت یا امحای نهایی می باشد.

5-8کنترل تغییرات

سازمان باید تغییرات را برای تولید و ارائه خدمات، به میزانی که برای تضمین تداوم در انطباق با الزامات ضرئری است، بازنگری و کنترل نماید.

سازمان باید اطلاعات مستندی را که تشریح کننده نتایج بازنگری تغییرات، فرد (افراد) دارای اختیار در مورد تغییر، و هرگونه اقدام لازم برآمده از بازنگری می باشد، را حفظ نماید.

متن کامل استاندارد ISO 9001

0 کلیات استاندارد ISO 9001

1-0اصول مدیریت کیفیت

2-0رویکرد فرآیندی

1-2-0کلیات
2-2-0چرخه طرح ریزی، اجرا، بررسی، اقدام
3-2-0تفکر مبتنی بر ریسک

4-0ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت

1دامنه کاربرد

2مراجع الزامی

3واژگان و تعاریف
4محیط سازمان
1-4درک سازمان و محیط آن
2-4درک نیازها و انتظارات طرف های ذینفع
3-4تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت
4-4سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

5رهبری

1-5رهبری و تعهد
2-5خط مشی
3-5نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

6طرح ریزی

1-6اقدامات مربوط به ریسک ها و فرصت ها
2-6اهداف کیفیت و طرح ریزی جهت دستیابی به آن ها
3-6طرح ریزی تغییرات

7پشتیبانی

1-7منابع
2-7شایستگی
3-7آگاهی
4-7ارتباطات
5-7اطلاعات مستند
8عملیات
1-8طرح ریزی و کنترل عملیات
2-8الزامات محصولات و خدمات
3-8طراحی و توسعه محصولات و خدمات
4-8کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تامین شده بیرونی
5-8تولید و ارائه خدمات
6-8ترخیص محصولات و خدمات
7-8کنترل خروجی های نامنطبق
9ارزیابی عملکرد
1-9پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی
2-9ممیزی داخلی
3-9بازنگری مدیریت
10بهبود
1-10کلیات
2-10عدم انطباق و اقدام اصلاحی
3-10بهبود مستمر

 

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:

تولید و ارائه خدمات استاندارد ISO 9001، سازمان باید تولید و ارائه خدمات را در شرایط کنترل شده ای اجرا نماید. به نحوی که قابل کاربرد باشد، شرایط کنترل شده…

 

منبع:

International Organization for Standardization

 

Keywords:

تولید و ارائه خدمات استاندارد ISO 9001
ارائه خدمات استاندارد ISO 9001
تولید و ارائه خدمات استاندارد
تولید و ارائه خدمات
ارائه خدمات

 

 

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

ارزش گذاری شرکت ها

ارزش گذاری شرکت ها

ارزش گذاری شرکت ها ارزشگذاری شرکتها   روشهای مختلفی برای ارزشیابی شرکتها وجود دارد که در این مقاله سه روش میلر مودیلیانی شامل...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه محیط زیست هنگ کنگ (Eco Expo Asia)

نمایشگاه محیط زیست هنگ کنگ (Eco Expo Asia)

نمایشگاه محیط زیست هنگ کنگ (Eco Expo Asia)  نمایشگاه محیط زیست هنگ کنگ (Eco Expo Asia) 2022 نمایشگاه محیط زیست هنگ کنگ (Eco Expo...
پیشنهاد افزایش سرمایه پارس سویچ 08 آذر 1401 - BUSINESSTK.COM

پیشنهاد افزایش سرمایه پارس سویچ 08 آذر 1401

پیشنهاد افزایش سرمایه پارس سویچ 08 آذر 1401   اطلاعیه شماره 966132 کدال پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian