Select Page

تولید و ارائه خدمات استاندارد IATF

تولید و ارائه خدمات استاندارد IATF - businesstk.com

تولید و ارائه خدمات استاندارد IATF

استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016 – (IATF 16949:2016)

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

5-8تولید و ارائه خدمات

1-5-8کنترل تولید و ارائه خدمات

سازمان باید تولید و ارائه خدمات را تحت شرایط کنترل شده پیاده سازی نماید.
شرایط کنترل شده، حسب اقتضا، باید شامل موارد زیر باشد:

الف در دسترس بودن اطلاعات مکتوبی که در زیر تعریف شده اند:
1) مشخصات محصولات تولید شده، خدمات ارائه شده، یا فعالیت های انجام شده،
2) نتایج اکتسابی.

ب در دسترس بودن و استفاده مناسب از منابع پایش و اندازه گیری؛

پ پیاده سازی فعالیت های پایش و اندازه گیری در مراحل مناسب، به منظور تصدیق اینکه معیارهای کنترل فرآیندها و خروجیها، و معیارهای پذیرش محصولات و خدمات، برآورده شده اند؛

ت استفاده از زیرساختهای مناسب و محیط مناسب برای اجرای فرآیندها؛

ث انتصاب افراد دارای صلاحیت، شامل شایستگی های مورد نیاز؛

د صحه گذاری، و صحه گذاری دوره ای، توانایی دستیابی به نتایج طرح ریزی شده فرآیندهای تولید و ارائه خدمات، که نتایج خروجی آن ها در پایش و اندازه گیری بعدی قابل تصدیق نیست؛

ذ پیاده سازی اقدامات پیشگیری از خطای انسانی؛

ر پیاده سازی فعالیت های ارائه، تحویل و فعالیت های پس از تحویل.

1-5-8کنترل تولید و ارائه خدمات

توجه زیرساخت های مناسب شامل تجهیزات مناسب تولید برای اطمینان از انطباق محصول الزام شده اند. پایش و اندازه گیری منابع شامل منابع پایش و اندازه گیری برای اطمینان از کنترل مؤثر فرآیندهای تولید الزام شده اند.

1-1-5-8برنامه کنترل

سازمان باید برنامه ی کنترل (مطابق با پیوست الف )در سطح سیستم، زیر سیستم، اجزاء و (یا) مواد را برای سایت تولید مربوطه و (یا) و تمام محصولات عرضه شده،
از جمله موارد مربوط به فرآیندهای تولید مواد فله را همانند قطعات توسعه دهد. برنامه کنترل گروهی برای مواد فله و قطعات مشابه دارای یک فرآیند تولید مشترک قابل قبول می باشد.
سازمان باید یک برنامه ی کنترل پیش تولید و تولید که بیانگر ارتباط و پیوستگی اطلاعات تجزیه و تحلیل های ریسک طراحی (در صورتی که توسط مشتری ارائه شده باشد)،
نمودار جریان فرآیند، و خروجی های تجزیه و تحلیل ریسک فرآیند تولید (مانند FMEA)داشته باشد.
چنانچه توسط مشتری الزام شده باشد، سازمان باید، داده های اندازه گیری و انطباق جمع آوری در طول اجرای طرح کنترل پیش تولید یا تولید را ارائه نماید. سازمان باید موارد زیر را در برنامه کنترل در نظر گرفته باشد:

الف کنترل های مورد استفاده برای کنترل فرآیند تولید، شامل تصدیق تنظیم راه اندازی؛

ب صح گذاری قطعات پیش از خاموشی و (یا) پس از خاموشی، در صورت کاربرد؛

پ روش پایش کنترل اعمال شده بر روش مشخصات ویژه (ضمیمه الف را ببینید) تعریف شده توسط مشتری و سازمان؛

ت اطلاعات الزامی مشتری، در صورت وجود؛

ث طرح واکنش مشخص شده (ضمیمه الف را ببینید)؛ وقتی محصول نامنطبق شناسایی شده باشد، فرآیند به لحاظ آماری ناپایدار یا ناتوان باشد.

سازمان باید برنامه کنترل را در هر یک از شرایط زیر بازنگری و حسب نیاز به روزرسانی نماید:

د سازمان متوجه شده است که محصول نامنطبق برای مشتری ارسال شده است؛

ذ هنگامی که هر نوع تغییر موثر بر محصول، فرآیند تولید، اندازه گیری، لجستیک، منابع تأمین، تغییرات حجم تولید، یا تجزیه و تحلیل ریسک (FMEA) وقوع یافته باشد (ضمیمه الف را ببینید)

ر پس از شکایت مشتری و پیاده سازی اقدامات اصلاحی مربوطه، هنگامی که کاربرد داشته باشد؛

ز هنگام تنظیم تواتر مبتنی بر تجزیه و تحلیل ریسک.

چنانچه توسط مشتری الزامی باشد، سازمان باید تأییدیه مشتری را پس از بازنگری یا تجدید نظر طرح کنترل کسب نماید.

2-1-5-8دستورالعمل های کاری اپراتور استاندارد شده و استانداردهای دیداری

سازمان باید اطمینان حاصل نماید که مدارک کاری استاندارد شده:

الف به کارکنان مسئول اجرای کار ابلاغ و تفهیم شده است؛

ب خواناست؛

پ به زبان (زبان های) قابل درک توسط پرسنل مسئول برای پیگیری آن ها ارائه شده است؛

ت برای استفاده در محل (محل های) کار تعیین شده در دسترس هستند.

مستندات کاری استاندارد شده، همچنین باید شامل قوانین برای ایمنی اپراتور باشند.

3-1-5-8تصدیق تنظیمات راه اندازی

سازمان باید:

الف تنظمات راه اندازی را، هنگامی که اجرا شده باشند تصدیق نماید، مانند اجرای اولیه یک کار، تغییرات مواد یا تغییر کاری که نیاز به تنظیمات جدید داشته باشد؛

ب اطلاعات مدون پرسنلی که تنظیم را به انجام رسانده اند حفظ نماید؛

پ هنگامی که کاربرد داشته باشد، از روش های آماری برای تأیید استفاده نماید؛

ت قطعات پیش از خاموشی و (یا) پس از خاموشی را، حسب کاربرد و در موارد مقتضی، صحه گذاری نماید؛ قطعات پیش از خاموشی باید برای مقایسه با قطعات پس از خاموشی حفظ شده باشند؛ در موارد مقتضی، قطعات پس از خاموشی باید برای مقایسه با قطعات پیش از خاموشی حفظ شده باشند؛

ث سوابق تأیید فرآیند و محصول متعاقب راه اندازی و صحه گذاری قطعات پیش از خاموشی و پس از خاموشی باید نگهداری شوند.

4-1-5-8تایید پس از خاموشی

سازمان باید اقدامات لازم برای اطمینان از انطباق محصول با الزامات را پس از یک دوره ی برنامه ریزی شده یا برنامه ریزی نشده ی تعطیلی تولید تعریف و پیاده سازی نماید.

5-1-5-8نگهداری بهره ور جامع

سازمان باید یک سیستم نگهداری بهره ور جامع مدون را توسعه، پیاده سازی و حفظ نماید.
لااقل، این سیستم باید شامل موارد زیر باشد:

الف شناسایی تجهیزات فرآیند لازم برای تولید محصول منطبق در حجم مورد نیاز؛

ب دسترسی به قطعات یدکی برای تجهیزات مشخص شده در مورد الف؛

پ ارائه منابع برای نگه داری ماشین آلات، تجهیزات و تأسیسات؛

ت بسته بندی و حفاظت تجهیزات، ابزارآلات و ابزار اندازه گیری؛

ث الزامات خاص مشتری قابل اجرا؛

د تدوین اهداف نگهداری، (برای مثال OEEاثربخشی کلی تجهیزات)، MTBF(میانگین زمان بین خرابی ها) وMTTR (میانگین زمان برای تعمیر) و شاخص های مطلوبیت نگهداری پیشگیرانه. عملکرد نسبت به اهداف نگهداری باید یک ورودی بازنگری مدیریت (ایزو 9001را ببینید،بخش 3-9باشد.)

ذ بازنگری منظم برنامه ی نگهداری و اهداف و برنامه ی اقدام مدون برای رسیدگی به اقدامات اصلاحی هنگامی که اهداف محقق نشده باشند؛

ر استفاده از روش های نگهداری پیشگیرانه؛

ز استفاده از روش های نگهداری پیش بینانه، حسب کاربرد؛

س تعمیرات کلّی دوره ای.

6-1-5-8مدیریت ابزار تولید، آزمون، بازرسی و تجهیزات

سازمان باید منابع فعالیت های تصدیق طراحی، ساخت ابزار و سنجه های تولید و مواد خدمات و مواد فلّه را حسب کاربرد فراهم نماید.
سازمان باید یک سیستم مدیریت ابزار تولید را، چه توسط سازمان یا مشتری، ایجاد و پیاده سازی نماید، شامل:

الف پرسنل و امکانات نگهداری و تعمیرات؛

ب ذخیره سازی و بازیابی؛

پ تنظیم؛

ت برنامه های تغییر ابزار برای ابزار استهلاک پذیر؛

ث تدوین تغییر طراحی ابزار، شامل سطح تغییرات مهندسی محصول؛

د تغییر ابزار و تجدیدنظر تدوین؛

ذ شناسایی ابزار، مانند شماره سریال یا کد اموال؛ وضعیت، مانند در حال تولید، تعمیر یا وارهایی؛ مالکیت؛ و مکان.

سازمان باید ابزار، تجهیزات تولید و تجهیزات بازرسی و (یا) آزمون متعلق به مشتری را در یک مکان در معرض دید به طور دائمی علامت گذاری نماید به طوری که مالکیت و استفاده از هر یک از موارد تعیین شده باشد.

چنانچه هر بخش برون سپاری شده باشد، سازمان باید سیستمی برای پایش این فعالیت ها پیاده سازی نماید.

7-1-5-8زمان بندی تولید

سازمان باید اطمینان داشته باشد که تولید برای پاسخگویی به سفارشات و (یا) خواسته مشتری زمانبندی شده باشد، مانند تولید به موقع( JIT) و توسط یک سیستم اطلاعاتی که اجازه ی دسترسی به اطلاعات تولید در مراحل کلیدی فرآیند و مبتنی بر سفارش پشتیبانی شود.

سازمان باید اطلاعات مربوطه برنامه ریزی در طول زمانبندی تولید، به عنوان مثال، سفارشات مشتری، عملکرد تحویل به موقع تأمین کنندگان، ظرفیت، بارگذاری اشتراک گذاری شده (ایستگاه چند قطعه ای)، زمان انتظار، سطح موجودی، نگهداری پیشگیرانه، و کالیبراسیون را در نظر گرفته باشد.

2-5-8شناسایی و ردیابی

توجه وضعیت بازرسی و آزمون از طریق محلّ اقلام در جریان تولید آشکار نمی شود مگر اینکه ذاتاْ آشکار باشد، مانند مواد در فرآیند تولید انتقال خودکار. جایگزینی چنانچه وضعیت به وضوح مشخص شده، تدوین شده، و هدف تعیین محقق شده باشد، مجاز است.

1-2-5-8شناسایی و ردیابی-تکمیلی

هدف از قابلیت ردیابی، پشتیبانی از شناسایی روشن آغاز و نقاط توقف محصول دریافت شده توسط مشتری یا در عرصه مصرف است که ممکن است حاوی عدم انطباق های مربوط به کیفیت و (یا) ایمنی باشد.
بنابراین، سازمان باید فرآیندهای شناسایی و ردیابی را به شرح زیر اجرا نماید. سازمان باید تجزیه و تحلیل داخلی، مشتری، و الزامات مقرراتی قابلیت ردیابی را برای تمام محصولات خودرو، شامل توسعه
و تدوین طرح های قابلیت ردیابی را بر اساس سطوح ریسک یا شدت شکست برای کارکنان، مشتریان، و مصرف کنندگان به انجام رساند.
این برنامه باید متناسب با سیستم قابلیت ردیابی، فرآیندها و روشهای محصول، فرآیند، و محل تولید تعریف شده باشد، به نحوی که:

الف سازمان را قادر به شناسایی عدم انطباق و (یا) محصول مشکوک نماید؛

ب سازمان را قادر به تفکیک عدم انطباق و (یا) محصول مشکوک نماید؛

پ از توانایی در زمان پاسخگویی به الزامات مشتری و (یا) مقرراتی مورد نیاز اطمینان دهد؛

ت از حفظ اطلاعات مدون در قالب (الکترونیکی، چاپی، آرشیو) که سازمان را قادر به برآورده سازی الزامات در زمان پاسخگویی می نماید، اطمینان دهد؛

ث از شناسایی سریالی محصولات منفرد، اگر توسط مشتری و یا استانداردهای مقرراتی مشخص شده، اطمینان دهد؛

د از شرایط لازم برای شناسایی و ردیابی توسعه یافته برای محصولات فراهم شده ی بیرونی با مشخصات ایمنی و (یا) مقرراتی، اطمینان دهد.

3-5-8اقلام متعلق به مشتریان یا تامین کنندگان بیرونی

سازمان باید از اموال متعلق به مشتریان یا تأمین کنندگان بیرونی مادامی که تحت کنترل سازمان بوده یا در سازمان استفاده می شوند، مراقبت نماید.

سازمان از اموال متعلق به مشتریان یا تأمین کنندگان بیرونی که مصرف می شوند یا در محصولات و ارائه خدمات به کار می روند را شناسایی، تصدیق، مراقبت و حفاظت نماید.

هنگامی که اموال متعلق به مشتریان یا تأمین کنندگان بیرونی مفقود شده، آسیب ببیند یا برای استفاده نامناسب باشد، سازمان باید آن را به مشتری یا تأمین کننده بیرونی گزارش و اطلاعات مکتوب در مورد آنچه که رخ داده است را حفظ نماید.

تبصره اموال متعلق به مشتریان یا تأمین کنندگان بیرونی میتواند شامل مواد، قطعات، ابزار و تجهیزات، مکان، مالکیت معنوی و اطلاعات شخصی باشد.

4-5-8حفاظت

سازمان باید خروجیهای تولید و ارائه خدمات را به منظور اطمینان از انطباق با الزامات در حد لازم نگهداری نماید.
تبصره حفاظت میتواند شامل شناسایی، جابجایی، کنترل آلودگی، بسته بندی، ذخیره سازی، انتقال یا حمل و نقل، و مراقبت باشد.

1-4-5-8حفاظت-تکمیلی

حفاظت باید شامل شناسایی، جابجایی، کنترل آلایندگی، بستهبندی، ذخیره سازی، انتقال یا حمل و نقل، و حفاظت باشد.حفاظت باید به مواد و قطعات فراهم آورندگان بیرونی و (یا) داخلی فرآوری شده اعمال شود، شامل حمل تا زمان تحویل و (یا) پذیرش توسط مشتری.
به منظور تشخیص فرسایش، سازمان باید وضعیت اقلام در انبار را در فواصل زمانی مناسب برنامه ریزی شده، محل و (یا) نوع حامل انبارش، و محیط انبارش ارزیابی نماید.
سازمان باید از یک سیستم مدیریت موجودی برای بهینه سازی زمان گردش موجودی استفاده نماید و از انبارگردانی، شامل “اولین ارسال از اولین دریافت “FIFOاستفاده نماید.
سازمان باید اطمینان حاصل نماید که اقلام کم گردش در روالی شبیه به اقلام نامنطبق کنترل می شوند.

سازمان باید حفاظت، بسته بندی، حمل و نقل، و الزامات برچسب زدنی منطبق ارائه شده توسط مشتریان خود را رعایت نماید.

5-5-8فعالیت های پس از تحویل

سازمان باید الزامات مورد نیاز برای فعالیت های پس از تحویل مرتبط با محصولات و خدمات را برآورده نماید. در تعیین میزان فعالیت های پس از تحویل که مورد نیاز هستند، سازمان باید موارد زیر را در نظر گیرد:

الف الزامات قانونی و مقرراتی؛

ب پیامدهای بالقوه ی ناخواسته محصولات و خدمات مربوطه؛

پ ماهیت، کاربرد و طول عمر در نظر گرفته شده برای محصولات و خدمات؛

ت نیاز مشتری؛

ث بازخورد مشتری.

تبصره فعالیت های پس از تحویل می تواند شامل اقدامات تحت مفاد گارانتی، تعهدات قراردادی نظیر خدمات نگهداری و خدمات تکمیلی نظیر بازیافت یا دفع نهایی باشد.

1-5-5-8بازخورد اطلاعات از خدمات

سازمان باید اطمینان حاصل نماید که یک فرآیند انتقال اطلاعات در مورد نگرانی های خدمات به تولید، انتقال مواد، لجستیک، مهندسی، و فعالیت های طراحی ایجاد شده، و پیاده سازی و نگهداری می شود.
توجه 1منظور از افزودن “نگرانی های خدمات” به این زیر بند این است که اطمینان حاصل شود سازمان از محصول (محصولات) و مواد نامنطبق که ممکن است در محل مشتری و یا در عرصه مصرف شناسایی شده باشند، آگاه است.
توجه “ 2نگرانی خدمات” بایستی شامل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمون خرابی ها در عرصه مصرف (بند 2-6-10را ببینید) قابل اجرا باشد.

2-5-5-8خدمات توافق شده با مشتری

هنگامی که خدمات توافق شده با مشتری وجود دارد، سازمان باید:

الف رعایت الزامات در مراکز خدمات مربوطه را تصدیق نماید؛

ب اثربخشی ابزار یا تجهیزات اندازه گیری تک منظوره را تصدیق نماید؛

پ اطمینان حاصل نماید که الزامات به تمامی پرسنل خدمات الزامات آموزش داده شده است.

6-5-8کنترل تغییرات

سازمان باید تغییرات مربوط به تولید یا ارائه خدمات را به میزانی که از انطباق مداوم با الزامات اطمینان حاصل شود، بازنگری و کنترل نماید.
سازمان باید اطلاعات مکتوب مربوط به توصیف نتایج بازنگری تغییرات، شخص/ اشخاص مجاز برای اعمال تغییر، و هر گونه اقدام لازم منتج از بازنگری را حفظ نماید.

1-6-5-8کنترل تغییرات-تکمیلی

سازمان باید یک فرایند مدون، برای کنترل و واکنش نسبت به تغییراتی که بر تحقق محصول تاثیر داشته باشند، داشته باشد. اثرات هر نوع تغییر، از جمله تغییرات ایجاد شده توسط سازمان، مشتری یا هر تأمین کننده، باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

سازمان باید:

الف فعالیت های تأیید و صحه گذاری را برای اطمینان از انطباق با الزامات مشتری تعریف نماید؛

ب تغییرات را قبل از پیاده سازی صحه گذاری نماید؛

پ شواهد تجزیه و تحلیل های ریسک مرتبط را تدوین نماید؛

ت سوابق تصدیق و صحه گذاری را حفظ نماید.

تغییرات، از جمله مواردی که توسط تأمین کنندگان ایجاد می شوند، بایستی منوط به اجرای آزمایشی تولید برای تصدیق تغییرات (مانند تغییرات طراحی قطعات، محل تولید یا فرآیند تولید) و صحه گذاری تاثیر هر گونه تغییر در فرایند تولید شده باشد.

هنگامی که توسط مشتری الزام شده باشد، سازمان باید:

ث اطلاع رسانی به مشتری راجع به هر گونه تغییر تحقق محصول برنامه ریزی شده پس از تصویب محصول جدید؛

د به کسب تأییدیه مستند، قبل از اجرای تغییر؛

ذ تکمیل تأییدیه ی تکمیلی یا الزامات شناسایی، مانند اجرای تولید آزمایش و صحه گذاری محصول جدید.

1-1-6-5-8تغییر موقت کنترل های فرآیند

سازمان باید فهرستی از کنترل های فرآیند، شامل بازرسی، اندازه گیری، آزمون و تجهیزات خطا ناپذیرسازی شده شامل کنترل فرآیند اصلی و پشتیبانی تأیید شده یا روش های جایگزین، را شناسایی، تدوین و حفظ نماید.

سازمان باید فرآیندی را تدوین نماید که استفاده از روشهای کنترل جایگزین را مدیریت نماید. سازمان باید در این فرآیند، بر اساس تجزیه و تحلیل ریسک (نظیر ،FMEA)شدت،
و تأییدیه های داخلی اخذ شده پیش از پیاده سازی روش های جایگزین کنترل را در نظر گرفته باشد.
پیش از ارسال محصول بازرسی یا آزمایش شده با استفاده از روش های جایگزین، در صورت لزوم، سازمان باید تأییدیه مشتری (مشتریان) را کسب نموده باشد.
سازمان باید فهرستی از روشهای کنترل فرآیند جایگزین تصویب شده را که در طرح کنترل به آن ها اشاره شده باشد را حفظ و بازنگری نماید.

دستورالعمل های کاری استانداردشده، باید برای هر روش کنترل فرآیند جایگزین در دسترس باشد.
سازمان باید بهره برداری از کنترل فرآیند جایگزین را، لااقل، به منظور تصدیق پیاده سازی کار استاندارد شده با هدف بازگشت به فرآیند استاندارد عنوان شده در طرح کنترل در اولین زمان ممکن، به صورت روزانه بازنگری نماید.
روش های نمونه عبارتند از موارد زیر، اما محدود به آن ها نمی شود:

الف ممیزی متمرکز روزانه کیفیت (به عنوان مثال، ممیزی فرآیند طبقه بندی شده، در صورت کاربرد)

ب جلسات رهبری روزانه تصدیق راه اندازی مجدد برای یک دوره ی تعریف شده بر اساس شدت و تأییدیه هایی مبتنی بر این امر که تمام ویژگی های تجهیزات یا فرآیندهای خطا ناپذیرسازی شده به طور موثر ابقاء شده اند، مستندسازی شده اند.
سازمان باید قابلیت ردیابی تمامی محصولات تولید شده با هر یک فرآیندها یا تجهیزات کنترل فرآیند جایگزین استفاده شده را پیاده سازی نماید. (به عنوان مثال، تأیید و نگهداری قطعه اول و آخرین قطعه ی هر شیفت)

متن  کامل استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016

(0-1) کلیات استاندارد IATF 16949 و (0-2 اصول مدیریت کیفیت)

(0-3) رویکرد فرآیندی در استاندارد IATF 16949

(0-4) ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت استاندارد IATF 16949

(1 و 2) دامنه و  مراجع الزامی استاندارد IATF 16949
(3) اصطلاحات و تعاریف استاندارد IATF 16949

(4) محیط سازمان

(4-1 و 2) شناخت سازمان و محیط آن و درک نیازمندی ها

(4-3) تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت

(4-4) سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

(5) رهبری

(5-1) رهبری و تعهد
(5-2) خط مشی
(5-3) نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

(6) طرح ریزی

(6-1) اقدامات رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها
(6-2) اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها
(6-3) طرح ریزی تغییرات

(7) پشتیبانی

(7-1) منابع
(7-2) صلاحیت
(7-3) آگاهی
(7-4) ارتباطات
(7-5) اطلاعات مکتوب

(8) عملیات

(8-1) طرح ریزی و کنترل اجرایی
(8-2) الزامات مربوط به محصولات و خدمات
(8-3) طراحی و توسعه محصولات و خدمات
(8-4) کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تأمین شده بیرونی
(8-5) تولید و ارائه خدمات
(8-6) ارائه محصولات و خدمات
(8-7) کنترل خروجی های نامنطبق

(9) ارزیابی عملکرد

(9-1) پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(9-2) ممیزی داخلی
(9-3) بازنگری مدیریت

(10) بهبود

(10-1) نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(10-2) عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
(10-3) بهبود مستمر

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:
تولید و ارائه خدمات استاندارد IATF، سازمان باید تولید و ارائه خدمات را تحت شرایط کنترل شده پیاده سازی نماید. شرایط کنترل شده، حسب اقتضا، باید شامل موارد…

منبع:
International Automotive Task Force

Keywords:

تولید و ارائه خدمات استاندارد IATF
ارائه خدمات استاندارد IATF
خدمات استاندارد IATF
تولید و ارائه خدمات استاندارد
تولید و ارائه خدمات

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

تفاوت حسابداری مدیریت

تفاوت حسابداری مدیریت و حسابداری مالی

تفاوت حسابداری مدیریت و حسابداری مالی حسابداری مدیریت در عین حال که بر روی عملیات داخلی سازمان و شرکت تمرکز دارد، نگاهی به آینده...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه تجهیزات آب آسیا

نمایشگاه تجهیزات آب آسیا (ASIAWATER)

نمایشگاه تجهیزات آب آسیا (ASIAWATER) نمایشگاه تجهیزات آب آسیا نمایشگاه تجهیزات آب آسیا (ASIAWATER) از ۱۶ الی ۱۸ آذر ۱۴۰۱ در شهر...
مجمع شرکت پتروشیمی جهرم 19شهریور 1401 - https://businesstk.com/

مجمع شرکت پتروشیمی جهرم 19شهریور 1401

مجمع شرکت پتروشیمی جهرم 19شهریور 1401   تصمیمات مجمع شرکت پتروشیمی جهرم 1401/06/12- نماد: جهرم(شجهرم) موضوع: تصمیمات مجمع...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian