Select Page

توسعه محصول جدید

توسعه محصول جدید و نقش حوزه های سازمانی در مدیریت تکوین محصول جدید (با رویکرد صنایع خودروسازی ایران)

 

نویسندگان:   سیدحسینی سیدمحمد, زمانی فرزام*

 

آدرس:  * دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

 

چکیده:   با ورود به هزاره جدید میلادی، شرکت ها با افزایش فشارهای رقابتی روبرو شده اند، این رقابت باعث بوجود آمدن چالش های متعددی برای شرکت ها شده است. «توسعه محصول جدید» از مهم ترین این چالش ها است. موضوع «توسعه محصول جدید، موضوعی چند تخصصی است که در تحقیقات متعددی بحث شده است. اما این تحقیقات به بررسی عمیق همزمان تخصص های مختلف و نقش آن ها در توسعه محصول جدید نپرداخته اند. با در نظر گرفتن این خلا، مقاله حاضر با هدف بررسی نقش بخش های مختلف شرکت در فرایند توسعه محصول جدید و مدیریت این فرایند نوشته شده است.در ضمن بررسی های انجام شده از نقش حوزه های مختلف در فرایند توسعه محصول جدید، مدلی نیز ارائه شده است که نقش وظایف مختلف سازمانی را در توسعه محصول جدید بصورت یکپارچه به هم پیوند می زند. یکپارچگی مدل و لحاظ نمودن همه حوزه های سازمانی موضوعی است که در تحقیقات پیشین به آن پرداخته نشده است.این مدل دارای چهار بخش عملیات، مالی، نیروی انسانی و بازاریابی است. نقطه اتصال این چهار بخش، مهم ترین اهداف توسعه محصول جدید است. این اهداف عبارتند از اینکه محصول جدید در چارچوب هزینه های تعیین شده توسعه پیدا کند، کیفیت مطلوب را داشته باشد و بموقع برای عرضه به بازار آماده شود.پژوهش حاضر با توجه به هدفی که دنبال می کند، کاربردی و بر اساس نحوه اجرا و گردآوری داده ها از نوع توصیفی (همبستگی) است. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه، و روش تحلیل آن رگرسیون چند متغیره و از نوع سلسه مراتبی است. آزمون مدل طراحی شده، در صنعت خودروسازی ایران و از طریق گردآوری اطلاعات مربوط به 122 پروژه واجد شرایط مطرح شده جهت اعتبار تحقیق انجام شدند.مهمترین نتایج این تحقیق که می تواند کاربرد ارزشمندی در مدیریت پروژه های توسعه محصول جدید داشته عبارتند از:همزمانی فعالیت ها و رسمی بودن فعالیت های توسعه محصول جدید رابطه مثبتی با تحقق اهداف توسعه محصول جدید دارند.استفاده از ساختار سازمانی مناسب رابطه مثبتی با تحقق اهداف توسعه محصول جدید دارد.تحقق اهد توسعه محصول جدید رابطه مثبتی با موفقیت محصول در بازار (موفقیت در فروش و رضایت مشتریان) دارد.

توسعه محصول جدید

توسعه محصول جدید

 

مقدمه
با ورود به هزاره جدید میلادی، شركت ها با افزایش فشارهای رقابتی روبه‌رو خواهند بود. این رقابت چالش های متعددی را پیش روی “تولید كننده – بازاریابان” قرار می دهد.  ” توسعه محصول جدید” یكی از مهمترین این چالش ها است. علت اهمیت این چالش، نیاز به بقا، پویایی بازارها، كاهش ریسك ناشی از تك محصول بودن، اشباع بازارها و از همه مهمتر كاهش چرخه عمر محصول است. تولید كنندگان امروزه با مشكلاتی از قبیل عدم وجود تقاضای بازار و بی ثباتی آن روبرو هستند. همچنین محصولات بازار قبل از این كه چرخه خود را به پایان برسانند با محصولات جدید یا بهبود یافته مواجه میشوند. با توجه به افزایش رقابت، فلسفه “تولید ناب” 1به عنوان موضوعی مهم برای شركتها مطرح شده و ضامن بقای آنها است. تولید ناب مقولهای است كه از مرحله “توسعه محصول جدید” شروع میشود. چرا كه عمده ترین هزینه های مرتبط با هر محصول در مرحله توسعه از مجموعه مراحل چرخه عمر محصول روی میدهد. ) (Wadhwani, 1999 همچنین جنبه های كیفی محصول در این مرحله شكل میگیرد. به این دلیل باید مدل مدیریتی را به صورت نظام مند و مستدل طراحی و بكه ار گرفت تا بتوان مرحله “توسعه محصول جدید” را به گونهای كارا و اثربخش مدیریت نمود. این مدل باید ضامن موفقیت محصول در بازار باشد.

دانلود pdf کامل مقاله

 

منبع

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

نشریه

لینک چکیده مقاله

Source link

کلید واژه:   توسعه محصول جدید(Q1)مدیریت محصول(Q2)نوآوری محصول(Q1)مدیریت چرخه حیات محصول(Q2)

توسعه محصول جدید

توسعه محصول جدید

توسعه محصول جدید

توسعه محصول جدید

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت 

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت 

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره مدیریت محصول

مدیریت محصول

مدیریت محصول

مدیریت محصول

مدیریت محصول

مدیریت محصول

نوآوری محصول
نوآوری محصول
نوآوری محصول
نوآوری محصول
نوآوری محصول
مدیریت چرخه حیات محصول
مدیریت چرخه حیات محصول
مدیریت چرخه حیات محصول
مدیریت چرخه حیات محصول
مدیریت چرخه حیات محصول

افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار

 

EnglishPersian