Select Page


دنیای اقتصاد: در جلسه شورای مدیران با حضور برخط مدیران استانی و روسای شعب، عملکرد 1400 و برنامه‌های 1401 شرکت بیمه «ما» بررسی شد. مدیرعامل و عضو هیات مدیره، برنامه تولید شرکت در سال 1401 را برای مدیران ستادی و استانی تشریح کرد و گفت: بیمه «ما» در سال 1401 با افزایش سرعت عمل در تصمیم‌گیری، جذب نیروهای توانمند و با تجربه، افزایش سهم از بازار با حفظ چارچوب‌های بیمه مرکزی به شرط تاثیرگذاری در EPS، ترکیب مناسب پرتفوی، ارائه خدمات بهتر، طراحی محصولات جدید و نوین و فعال‌تر شدن شبکه فروش باید بتواند رشد و توسعه خود را ادامه بدهد.Source link

EnglishPersian