Select Page

تحول گرا یا ساختار گرا و اثربخشی سبک رهبری بر سازمان ورزشی

نقش مهارت های ارتباطی بر سبک رهبری تحول گرا و ساختار گرا و اثربخشی سازمانی سازمان های ورزشی

 

چکیده:

شناخت و آگاهی از مهارت های ارتباطی، سبک رهبری مدیران و اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی و تبیین روابط بین آنها، هدف عمده این تحقیق بود.

تحقیق حاضر از نوع همبستگی می باشد که به روش پیمایشی انجام گردید. تعداد 245 نفر از بین حدود 700 مدیر ورزشی فدراسیون های ورزشی به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.

ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه های مهارت های ارتباطی، سبک های رهبری، فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از روش های آماری توصیفی و استنباطی شامل تحلیل مسیر استفاده شد.

براساس یافته های پژوهش، ارتباط معنی داری بین مهارت های ارتباطی و سبک رهبری و اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی وجود دارد. نتایج حاصله نشان دهنده مناسب بودن برازش مدل معادلات ساختاری است.

نتایج اجرای مدل های تحلیل مسیر مهارت های ارتباطی، سبک رهبری و اثربخشی سازمانی نشان دهنده تایید مدل های مفهومی تحقیق است. لذا توصیه می شود مهارت ارتباطی به عنوان یکی از فاکتورهای اثر گذار در انتخاب مدیران برای سازمان های ورزشی مد نظر متولیان قرار گیرد.

کلید واژه:  مهارت های ارتباطی سبک رهبری اثربخشی سازمانی و سازمان های ورزشی

تحول گرا یا ساختار گرا و اثربخشی سبک رهبری

تحول گرا یا ساختار گرا و اثربخشی سبک رهبری

مقدمه:

یکی از فرض های اساسی رفتار سازمانی، شناخت ویژگی های فردی و ارتباطی افراد در جهت دسترسی به
اثربخشی، کارایی و در نهایت بهره وری و تحقق اهداف سازمانی است. این موضوع ارتباط تنگاتنگی با جنبه های مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد.

 از آنجا که بروز یک رفتار معین، به شرایط تعریف شده ای وابسته است، لذا مدیران موفق در دستیابی به اهداف سازمانی در اندیشه پیش بینی، هدایت، کنترل و تغییر رفتار کارکنان هستند و این روند با توجه به تفاوت های فردی و توسعه ارتباطات انسانی در دنیای امروز و تفاوت های فرهنگی در جوامع مختلف، نیازمند تحقیقات گستردهای است.

 در جهان معاصر که سازمان ها در حال تغییر و تحول هستند، مدیران سازمان ها باید اندیشه و افکار نو داشته باشند. مدیران قرن بیست و یکم باید با هوشیاری و گوش به زنگی، حساس بودن، سخت کوشی و علاقه و یادگیری مستمر موفق شوند.

باید توجه داشت که مدیریت در محیط های رقابتی از مزیت های نسبی و اساسی سازمان هاست. در دنیای کنونی که در هر سازمان بزرگی نام یک مدیر به چشم می خورد، مدیران باید برای رسیدن به موفقیت و اهداف راهبردی سازمان هایشان اثربخش و کارا عمل کنند.

در این راستا سازمان های ورزشی نیز که به امر توسعه ورزش می پردازند از این امر مستثنی نیستند و الزاما نیاز به مدیران و رهبران کارآمد دارند.

به بیان دیگر، برای ساخت و نگهداشت پایدار سازمانی مؤثر، به مدیرانی با کفایت دارای ویژگی های ویژهای از قبیل مهارت های فنی، انسانی، ادراکی، اجتماعی، مهارت خلاقانه، مهارت مخالفت پذیری و مهارت معنوی نیاز است.

بر اساس نتایج پژوهشها، در بین مدیران ورزشی تنها 4/6درصد از ارتباط موثر برای حوزه های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. این نشان از آن دارد که حوزههای ارتباطات بین فردی نیاز به توجه بیشتری دارد.

نظری و همکاران به این نتیجه دست یافتند که مهارت های بنیادی بر ارتباطات بین فردی مدیران و نیز اثربخشی سازمانی آنان تاثیر معنی داری دارد. ضمن اینکه در بخش تفاوت های شخصیتی در ارتباطات اشاره بر این دارد که ارتباطات مردان و زنان با هم متفاوت می باشد.

باید توجه داشت مدیرانی که از مهارت های گفتاری، شنودی و بازخوردی بهتری برخوردار باشند، موفق به ایجاد ارتباط اثربخش خواهند شد. بحث رهبری، موضوعی است که همواره با زندگی اجتماعی انسان مطرح بوده است.

انجام موفقیت آمیزهر کار گروهی مستلزم مدیریت صحیح و کارآمد است. بنابراین افراد به منظور دستیابی به اهداف گروهی به مدیر یا رهبر توانمند و اثرگذار نیاز دارند.

رهبری در سازمان ها برای شکل دادن به دیدگاه کارکنان، پاسخ به تغییر و پذیرش نوآوری اهمیت زیادی دارد؛ به حدی که مطالعات نشان داده است که سازمان ها در صورتی می توانند موفق باشند که مدیران و کارکنان انطباق پذیر باشند و با یکدیگر در جهت بهبود سیستمها و فرآیندهای کاری تلاش نمایند.

الگوی مدیریتی، نوعی الگوی رفتاری به نسبت پایدار است که از ویژگی های یک رهبر به حساب می آید. محققان معتقدند رویکردهای جدید رهبری قادر است اثرات مطلوبی را بر نگرش و رفتارهای پیروان داشته باشد و تعهد و رضایت کارکنان را افزایش دهند.

اتخاذ الگوی رهبری جهت بقا و توسعه سازمان در بلند مدت به صورت تجلی مدیریت اثربخش بسیار مهم است. از آنجا که الگوی مدیریتی نشان دهنده طرز تفکر، جهان بینی و شخصیت مدیران است، عاملی که الگوی مدیریتی را تحت تأثیر قرار دهد، بستگی به شیوه نگرش رهبر نسبت به نقش خود و کارکنان سازمان دارد.

از این رو، استفاده صحیح از الگوهای مناسب رهبری می تواند به افزایش تعهد و وفاداری پیروان منجر شود. نظریه رهبری تحولگرا و ساختار گرا، یکی از چارچوب های نظری است که از سوی باس در سال 1996 مطرح شد.

بررسی نتایج بیشر تحقیقات نشان می دهد که رهبری تحولگرا، در مقایسه با سایر سبک های مدیرتی ساختارگرا و بی تفاوت تأثیر مثبتی بر انگیزش کاری، عملکرد، موفقیت سازمانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، کارایی، اثربخشی و به طور کلی بهره سازمانی دارد.

محققان اشاره بر این دارند که رهبری تحولگرا موجب افزایش قابلیت های کارکنان، بهبود خلاقیت، نظم و انضباط و مسئولیت پذیری می شود.

بنابراین، رهبری تحولگرا باید با توجه به توجه فردی، رفتار ایده آل، تحریک فردی، انگیزه الهام بخش و ویژگی‌های ایده آل در سازمان به عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار بگیرد و راهنمایی برای سازمانهای ورزشی باشد.

سبک رهبری نشاندهنده طرز تفکر، جهانبینی و شخصیت رهبران است. چنانچه سبک رهبری به طور نامناسبی انتخاب شود، از یک سو منجر به کاهش کارآیی افراد می شود و از سوی دیگر، به عنوان عامل به وجود آورنده تنیدگی روانی یا فشار روانی در آنها محسوب می شود.

عاملی که سبك رهبری را تحت تأثیر قرار می دهد، شیوه نگرش رهبر نسبت به نقش خود و کارکنان است. بیشتر رهبران، دارای سبکی هستند که با ویژگی های خودشان انطباق دارد. فقط معدودی از رهبران می توانند سبك خود را با شرایط و افراد گوناگون منطبق سازند.

سبک رهبری

 

واحد مستقل مشاوره مدیریت

 

دانلود pdf کامل مقاله

نویسندگان:  زرگر طیبه*, نظری رسول

* دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد تهران جنوب، تهران، ایران

منبع

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

نشریه مطالعات راهبردي ورزش و جوانان

لینک چکیده مقاله

Source link

واحد مستقل مشاوره مدیریت

 

EnglishPersian