Select Page

تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی

تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی

 آﺧﺮﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی آﻣﺎری، ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﺑﺎزار ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎل ۲۰۱۷ﻣﯿﻼدی، ﻓﺮاﺗﺮ از اﻧﺘﻈﺎرات و ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ، ﻋﺪد ۴۰۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ رﻗﻢ ۵۲۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪ. ﻋﻼوهﺑﺮاﯾﻦ، ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل۲۰۲۲ و ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﺎﻻﻧﻪ (CAGR )۵.۳درﺻﺪی، ﺑﻪ رﻗﻤﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۶۷۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺪﮔﺮ اﻓﻘﯽ روﺷﻦ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ۳۹درﺻﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮين ﺳﻬﻢ را در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻟﻤﺎن، ژاﭘﻦ و ﭼﯿﻦ در ردهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻬﻢ اﻧﺪك اﯾﺮان از اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﭘﯽﺑﺮد. ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش‌های ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﺳﻬﻢ اﯾﺮان از اﯾﻦ ﺑﺎزار، ﻋﺪدی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۱.۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﺑﺎ اﻓﻖ ﻣﻄﻠﻮب دارد. ﻋﻼوه‌ﺑﺮاﯾﻦ، آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺎرس ۲۰۱۷، ﺣﺠﻢ واردات ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ۹۲۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات آن، ﺗﻨﻬﺎ ۲۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻻن و ﺷﺎﻏﻼن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در رﺷﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ارزش آﻓﺮﯾﻦ، ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را در اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر، اﻓﺰاﯾﺶ داد. ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﯽﺗﻮان در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺖ. اﻣﺎ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻦ، رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ را ﻣﯽﺗﻮان، ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در رﺷﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ داﻧﺴﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل۲۰۱۶، ﺳﻬﻢ ﻣﺨﺎرج ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در اﯾﺮان، ۸.۱درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد، از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺨﺎرج ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ و از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ، ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ. ﻟﺬا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻬﺎد، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ۹درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎ و ۵درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان در ﺳﻦ ﮐﻬﻨﺴﺎﻟﯽ- ۶۵ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ- ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ، ﺿﺮورت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﺻﺎدراﺗﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

شرکت افق پویان توسعه، بسته‌های ویژه مشاوره مدیریت برای شرکت‌های فعال در صنعت تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، در نظر گرفته است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره در خصوص مشاوره مدیریت صنعت تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید؛ کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

پیشنهاد ما

خدمات مشاوره

عارضه‌یابی

خدمات مشاوره

ساختار سازمانی

خدمات مشاوره

توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره

مدیریت برند

خدمات مشاوره

مدیریت نوآوری

خدمات مشاوره

مدیریت محصول

خدمات مشاوره

خرید، ادغام و مشارکت(M&A)

خدمات مشاوره

قیمت‌گذاری

خدمات مشاوره

برنامه‌ریزی فروش

نیاز روز

کارآفرینی

نیاز روز

عارضه‌یابی

نیاز روز

پسا کرونا

نیاز روز

محیط زیست

واحد مستقل

خدمات استراتژی

واحد مستقل

خدمات عارضه‌یابی و توسعه

واحد مستقل

خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل

خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل

خدمات ارزیابی و ارزشگذاری

چرا کیش به مالدیو تبدیل نشد؟

جزیره کیش که می‌توانست به مالدیو ایران برای گردشگران ایرانی و خارجی بدل شود، اینک به محیطی برای ساخت و سازهای بی‌رویه...

رمز ارز ملی بر پایه ریال راه اندازی می شود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، غلامرضا مرحبا در توضیح جلسه امروز  کمیسیون اقتصادی گفت: این جلسه با حضور رییس بانک...

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران، دی ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم...

شرکت آذریاپ بزرگترین تولید کننده و عرضه کننده ماشین آلات نانوایی در کشور

محبوب خدایی کلوانق مدیرعامل گروه صنعتی آذریاپ: شرکت آذریاپ بزرگترین تولید کننده و عرضه کننده ماشین آلات نانوایی در کشور...

پنجمین همایش ملی تربیت معلم، آذر ۱۳۹۹

پنجمین همایش ملی تربیت معلم پنجمین همایش ملی تربیت معلم در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه فرهنگیان، در شهر تهران برگزار...

دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی، _TIMEERROR _TIMEERROR

دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی در تاریخ _TIMEERROR توسط دانشگاه محقق اردبیلی، برگزار...

سومین نمایشگاه تخصصی مجتمع‌های تجاری برگزار می شود

در نمایشگاه امسال همچون سنوات گذشته مراکز خرید در حال فعالیت یا در حال ساخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای با سابقه و نوظهور...

شانزدهیمن کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، بهمن ۱۴۰۰

شانزدهیمن کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه شانزدهیمن کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،گروه...

لزوم اتخاذ رویکرد کل گرایانه در مدیریت ریسک

رویکرد مناسب نسبت به مدیریت ریسک، تبدیل به دغدغه روزافزون شرکت‌ها شده است، اما توجه مفرط به پیروی از مقررات و تمرکز بیش...

ماجراجویی هنری در پاریس

طاق نصرت پاریس با یک ماجراجویی هنری، به مدت 16 روز پارچه‌پیچی شده است تا ضمن تحقق آرزوی طراحان این پروژه، فرصتی در شهر...

راه‌حل مطمئن برای تامین مالی راه‌آهن

اولین گام بعد از کشف قاره آمریکا، توسعه حمل‌ونقل ریلی بود. در هند اقتصاد حمل‌ونقل بیشتر حول محور راه‌آهن است، در چین و...

صف خرید زعفران‌های بازار آتی

ترکیبی از کاهش و افزایش نرخ تسویه آن هم در شرایطی که روی تابلوی معاملاتی بازار آتی بورس کالا نقش بسته و بهای ارز به عنوان...

یک گام تا بانک بیست وهشتم

مصادف با 28 مهر ماه بیست‌و هشتمین نهاد پولی کشور یک گام به سمت بانک شدن نزدیک‌تر شد. موسسه اعتباری ملل که از سال 1394و در...

رؤیت خانواده یوز در «توران»

پروژه بین‌المللی یوز آسیایی گرچه این روزها فعالیتی ندارد اما دستاوردهای این پروژه که همان گردشگری در روستاهای حاشیه پارک...

کارها را به فرهنگ سازمانی بسپارید!

سند معروفی در اینترنت از سال 2009 دست ‌به دست می‌شود که در دره سیلیکون به عنوان «دسته کارت‌های فرهنگ» (culture deck)...

همایش دستاوردهای نوین بین رشته ای در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی، آذر ماه ۱۴۰۰

همایش دستاوردهای نوین بین رشته ای در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی همایش دستاوردهای نوین بین رشته ای در حوزه علوم...

تحقق سود ۳۷۴ ریالی به ازای هر سهم در لیزینگ اقتصاد نوین

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت لیزینگ اقتصادنوین برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ با حضور سهامداران و نمایندگان آنها،...

از اصناف در دوران کرونا حمایت نشد

به گزارش اقتصادآنلاین، سعید ممبینی در نشست هیأت رییسه اتاق اصناف ایران با گلایه از اجرایی نشدن مصوبات ستاد ملی مقابله با...

توضیح سخنگوی صنف جایگاه‌داران درخصوص اختلال در شبکه سوخت + فیلم

به گزارش تجارت‌نیوز، امین رضانواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور گفت: از ساعت ۱۱ صبح امروز در جایگاه های سراسر کشور...

دومین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری، فروردین ۱۴۰۱

دومین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری دومین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری در تاریخ ۳۰ فروردین...

Internationale Event- & Congress-Akademie

Die Internationale Event- & Congress-Akademie (IECA) will mit ihren Seminaren einen wesentlichen Beitrag zur...

پخش زنده افتتاحیه اکسپو را اینجا ببینید + فیلم

مهمترین رویداد نمایشگاهی جهان به طور زنده در بیش از ۴۳۰ مکان تجمیعی در امارات متحده عربی و سراسر جهان پخش می شود. بر این...

اولین کنفرانس ملی کاربردهای نوین در حوزه الکترومغناطیس، شهریور ۱۴۰۰

اولین کنفرانس ملی کاربردهای نوین در حوزه الکترومغناطیس اولین کنفرانس ملی کاربردهای نوین در حوزه الکترومغناطیس در تاریخ ۱۶...

گردهمایی بزرگ فعالان صنعت فولاد در نمایشگاه بین‌المللی اصفهان

سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی، فولاد، ریخته‌گری، ماشین‌آلات و صنایع وابسته طی روزهای هفتم تا دهم مهرماه 1400 در...

دستاوردهای بیشتر با فرهنگ «کار تیمی به‌هم وابسته»

تحقیقات نشان می‌دهد کار گروهی به‌هم‌وابسته(Interdependent) - که بر تخصص و مهارت‌های جمعی گروه متمرکز است - شهروندان با...

خشک ترین سال نیم قرن اخیر به پایان رسید

 به گزارش اقتصادآنلاین، قاسم تقی زاده خامسی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: کمتر کسی را سراغ دارم که از اول مهرماه نوستالژی...

آنچه باید در مورد اخلاقیات هوش مصنوعی بدانید

بسیاری از مدیران به ویژه مدیران جوان و آشنا به تکنولوژی‌های روز دنیا علاقه و اصرار زیادی به استفاده کردن از تکنولوژی‌های...

نظریه تکامل برای کسب‌وکار

اگر کسب‌وکارها را بتوان موجوداتی زنده تصور کرد، نظریه تکامل را هم می‌تواند برای‌شان وارد دانست. نظریه تکامل مدرن، به طور...

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوآورانه در مهندسی برق و کامپیوتر، اردیبهشت ۱۴۰۱

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوآورانه در مهندسی برق و کامپیوتر اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوآورانه در مهندسی برق و...

همه چیز برای برگزاری ایران ژئو آماده است

نشست شورای سیاست گذاری اولین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو برگزار شد. به گزارش اخبار نمایشگاه ها به نقل از موج؛ نشست...

برخی از فعالان صنایع

EnglishPersian