Select Page

بازنگری مدیریت استاندارد IATF

بازنگری مدیریت استاندارد IATF - businesstk.com

بازنگری مدیریت استاندارد IATF

استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016 – (IATF 16949:2016)

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

3-9بازنگری مدیریت

1-3-9کلیات

مدیر ارشد باید باید سیستم مدیریت کیفیت سازمان را، به منظور اطمینان از تداوم تناسب، کفایت، اثربخشی و هماهنگی با مقاصد راهبردی، بازنگری نماید.

1-1-3-9بازنگری مدیریت-تکمیلی

بازنگری مدیریت لااقل باید سالانه انجام شود. تناوب بازنگری (بازنگری های) مدیریت باید مبتنی بر ریسک انطباق با الزامات مشتری منتج از تأثیر تغییرات داخلی و خارجی بر سیستم مدیریت کیفیت و مسائل مربوط به عملکرد افزایش داده شده باشد.

2-3-9ورودی های بازنگری مدیریت

بازنگری مدیریت باید طرح ریزی شده و با در نظر گرفتن موارد زیر انجام شود:

الف وضعیت اقدامات بازنگری قبلی مدیریت؛

ب تغییرات در شرایط خارجی و داخلی مربوط به سیستم مدیریت کیفیت؛

پ اطلاعات در مورد عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت، از جمله روندهای:

1) رضایت مشتری و بازخورد طرف های ذینفع؛
2) میزان برآورده شدن هر یک از اهداف کیفیت؛
3) عملکرد فرآیند و انطباق محصولات و خدمات؛
4) عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحی؛
5) نتایج پایش و اندازه گیری؛
6) نتایج ممیزی ها؛
7) عملکرد تأمین کنندگان بیرونی؛

ت کفایت منابع؛

ث تأثیر اقدامات اتخاذشده برای رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها ( 6-1را ببینید)

د فرصت های بهبود .

1-2-3-9ورودی های بازنگری مدیریت-تکمیلی

ورودی های بازنگری مدیریت باید شامل موارد زیر باشد:

الف هزینه های کیفیت پایین (هزینه ی عدم انطباق داخلی و خارجی)

ب اثربخشی شاخص های فرآیند؛

پ کارایی شاخص های فرآیند؛

ت انطباق محصول؛

ث ارزیـابی امکـان سـنجی تولیـد ایجـاد شـده بـرای تغییـرات عملیـات جـاری، و بـرای امکانـات جدیـد یـا محصـول جدیـد )بخش 1-3-1-7را ببینید(

د رضایت مشتری (استاندارد ایزو 9001را ببینید بخش 2-1-9)

ذ بازنگری عملکرد در برابر اهداف نگهداری و تعمیرات؛

ر اثربخشی گارانتی (هنگامی که کاربرد داشته باشد)؛

ز بازنگری کارت های امتیازی مشتری (هنگامی که کاربرد داشته باشد)؛

س شناسایی شکست های بالقوه از طریق تجزیه و تحلیل ریسک(مانندFMEA)

ش خرابی های واقعی در عرصه ی مصرف و تأثیر آن ها بر ایمنی و محیط زیست است .

3-3-9خروجی های بازنگری مدیریت

خروجی های بازنگری مدیریت باید شامل تصمیمات و اقدامات مربوط به موارد زیر باشد:

الف فرصت های بهبود؛
ب هر گونه نیاز به تغییرات در سیستم مدیریت کیفیت؛
پ نیاز به منابع.

سازمان باید اطلاعات مکتوب را به عنوان شواهدی از نتایج بازنگری مدیریت حفظ نماید.

1-3-3-9خروجی های بازنگری مدیریت-تکمیلی

مدیریت ارشد، هنگامی که اهداف عملکردی مشتری برآورده نشده باشند، باید یک طرح اقدام را تدوین و پیاده سازی نموده باشد.

متن  کامل استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016

(0-1) کلیات استاندارد IATF 16949 و (0-2 اصول مدیریت کیفیت)

(0-3) رویکرد فرآیندی در استاندارد IATF 16949

(0-4) ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت استاندارد IATF 16949

(1 و 2) دامنه و  مراجع الزامی استاندارد IATF 16949
(3) اصطلاحات و تعاریف استاندارد IATF 16949

(4) محیط سازمان

(4-1 و 2) شناخت سازمان و محیط آن و درک نیازمندی ها

(4-3) تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت

(4-4) سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

(5) رهبری

(5-1) رهبری و تعهد
(5-2) خط مشی
(5-3) نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

(6) طرح ریزی

(6-1) اقدامات رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها
(6-2) اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها
(6-3) طرح ریزی تغییرات

(7) پشتیبانی

(7-1) منابع
(7-2) صلاحیت
(7-3) آگاهی
(7-4) ارتباطات
(7-5) اطلاعات مکتوب

(8) عملیات

(8-1) طرح ریزی و کنترل اجرایی
(8-2) الزامات مربوط به محصولات و خدمات
(8-3) طراحی و توسعه محصولات و خدمات
(8-4) کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تأمین شده بیرونی
(8-5) تولید و ارائه خدمات
(8-6) ارائه محصولات و خدمات
(8-7) کنترل خروجی های نامنطبق

(9) ارزیابی عملکرد

(9-1) پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(9-2) ممیزی داخلی
(9-3) بازنگری مدیریت

(10) بهبود

(10-1) نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(10-2) عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
(10-3) بهبود مستمر

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:
بازنگری مدیریت استاندارد IATF، مدیر ارشد باید باید سیستم مدیریت کیفیت سازمان را، به منظور اطمینان از تداوم تناسب، کفایت، اثربخشی و هماهنگی با مقاصد راهبردی…

منبع:
International Automotive Task Force

Keywords:

بازنگری مدیریت استاندارد IATF
بازنگری مدیریت استاندارد
بازنگری مدیریت
ورودی های بازنگری مدیریت
خروجی های بازنگری مدیریت

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

رضایت از فرآیند رسیدگی به شکایات استاندارد ایزو 10002 - businesstk.com

رضایت از فرآیند رسیدگی به شکایات استاندارد ایزو 10002

رضایت از فرآیند رسیدگی به شکایات استاندارد ایزو 10002   استاندارد ISO 10002 – رسیدگی به شکایات مشتری (ISO 10002:2014)...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه صنعت بسته بندی استانبول 2022

نمایشگاه صنعت بسته بندی استانبول 2022

نمایشگاه صنعت بسته بندی استانبول 2022 نمایشگاه صنعت بسته بندی استانبول( Eurasia Packaging Istanbul 2022 )   نمایشگاه صنعت...
مجمع پرداخت الکترونیک پاسارگاد 1401/06/13

مجمع پرداخت الکترونیک پاسارگاد 1401/06/13

مجمع پرداخت الکترونیک پاسارگاد 1401/06/13   تصمیمات مجمع شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد 1401/06/13 - نماد: پی پاد موضوع:...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian