Select Page

انواع ادغام و تملک سازمان ها، شرکت ها و کسب و کارها

انواع ادغام و تملک

انواع ادغام و تملک سازمان ها، شرکت ها و کسب و کارها

اصطلاحات ادغام و تملک شرکت ها و سازمان ها اغلب به جای یکدیگر استفاده می شوند، اما معانی متفاوت و انواع گوناگونی دارند.

برخی از انواع ادغام و تملک متداول که زیرمجموعه M&A قرار می‌گیرند عبارت اند از:

– ادغام
– کسب مالکیت
– تحکیم و تثبیت
– پیشنهادات مناقصه ای
– تملک دارایی
– تملک و تصاحب مدیریت

در زیر هر کدام از موارد فوق را به صورت مختصر توضیح می دهیم.

– ادغام

در ادغام، هیأت مدیره دو شرکت، ترکیب شرکت ها را بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کنند و برای تأیید هایی به سهامداران پیشنهاد می دهند.

– کسب مالکیت

در یک خرید ساده و کسب مالکیت، شرکت خریدار اکثریت سهام شرکت خریداری شده را به دست می‌آورد و نام شرکت خریداری شده یا ساختار سازمانی آن تغییر نمی‌کند.

– تحکیم و تثبیت

تحکیم و تثبیت برای ایجاد یک شرکت جدید، شرکتی با ترکیب مشاغل اصلی و کنار گذاشتن ساختارهای قدیمی شرکت ایجاد می کند. سهامداران هر دو شرکت باید ادغام را تایید کنند و پس از تصویب، سهام عادی شرکت جدید را دریافت کنند.

– پیشنهادات مناقصه ای

در یک پیشنهاد مناقصه ای، یک شرکت پیشنهاد می‌کند که سهام موجود شرکت دیگر را با قیمتی مشخص به جای قیمت بازار خریداری کند. شرکت خریدار پیشنهاد را مستقیماً با دور زدن مدیریت و هیئت مدیره شرکت خریداری شده به سهامداران آن شرکت ابلاغ می کند.

– تملک دارایی

در خرید و تملک دارایی ها، یک شرکت مستقیماً دارایی های شرکت دیگر را خریداری می کند. شرکتی که دارایی های آن خریداری می شود باید از سهامداران خود تأییدیه بگیرد.
خرید و تملک دارایی ها در طی مراحل ورشکستگی معمول است، که در آن شرکت های خریدار برای دارایی های مختلف شرکت ورشکسته وارد مناقصه می شوند و پس از انتقال نهایی دارایی ها به شرکت های خریدار، شرکت خریداری شده کننده منحل می شود.

– تملک و تصاحب مدیریت

در تملک و تصاحب مدیریتی که به عنوان خرید مدیریتی (MBO) نیز شناخته می‌شود، مدیران یک شرکت، سهام کنترلی در شرکت دیگری را خریداری می‌کنند و آن را به صورت خصوصی در اختیار می‌گیرند.
این مدیران اغلب با سرمایه‌دارها یا مدیران حسابداری سابق شرکت در تلاش برای کمک به تامین مالی شرکت خریداری شده، شریک می‌شوند.
چنین معاملات M&A معمولاً به طور نامتناسب برای کاهش بدهی های شرکت، تأمین مالی می شود و اکثر سهامداران باید آن را تأیید کنند.

خدمات مشاوره شرکت افق پویان توسعه برای انواع ادغام و تملک سازمان ها، شرکت ها و کسب و کارها

شرکت افق پویان توسعه با کارشناسان خبره صنعتی و دانشگاهی در حوزه ادغام و تملک، ارائه دهنده خدمات کامل در این خصوص به مدیران شرکت ها می باشد. برخی از این خدمات عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت ارزیابی و ارزش گذاری

واحد مستقل خدمات مدیریت عارضه یابی و توسعه

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

خدمات مشاوره استراتژی

خدمات مشاوره خرید، فروش و ادغام (M&A)

ادج استراتژی به عنوان نیاز روز

شرح مختصر:
انواع ادغام و تملک متداول که زیرمجموعه M&A قرار می‌گیرند عبارت اند ازادغام، کسب مالکیت، تحکیم و تثبیت، پیشنهادات مناقصه ای، تملک دارایی و …

نویسندگان:
ADAM HAYES
MARGARET JAMES
VIKKI VELASQUEZ

منبع: Investopedia

ترجمه: BusinessTK

Keywords:
انواع ادغام و تملک
انواع ادغام و تملک شرکت ها
انواع ادغام و تملک سازمان ها
M&A
انواع ادغام و تملک شرکت ها در ایران

نمایشگاه کاردستی و سرگرمی فرانکفورت

نمایشگاه کاردستی و سرگرمی فرانکفورت Creativeworld

نمایشگاه کاردستی و سرگرمی فرانکفورت Creativeworld نمایشگاه کاردستی و سرگرمی فرانکفورت (Creativeworld) 2023 نمایشگاه کاردستی و...
مشاوره مدیریت گرگان - BusinessTK.com

مشاوره مدیریت گرگان

مشاوره مدیریت گرگان گرگان گرگان، شهری در جانب شرقی شمال ایران و مرکز استان گلستان و شهرستان گرگان است. گرگان کنونی تا سال ۱۳۱۶...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian