Select Page

الزامات مربوط به محصولات و خدمات استاندارد IATF

الزامات مربوط به محصولات و خدمات استاندارد IATF - businesstk.com

الزامات مربوط به محصولات و خدمات استاندارد IATF

استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016 – (IATF 16949:2016)

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

2-8الزامات مربوط به محصولات و خدمات

1-2-8ارتباط با مشتری

ارتباط با مشتریان باید شامل موارد زیر باشد:

الف ارائه اطلاعات مربوط به محصولات و خدمات؛
ب رسیدگی به استعلام ها، قراردادها یا سفارشات، شامل تغییرات؛

پ اخذ بازخورد مشتری در رابطه محصولات و خدمات، شامل شکایت مشتری؛
ت رسیدگی یا کنترل اموال مشتری؛

ث ایجاد الزامات خاص برای اقدامات اقتضایی، در موارد مناسب.

1-2-2-8ارتباط با مشتری-تکمیلی

ارتباطات نوشتاری یا کلامی باید با زبان مورد توافق با مشتری باشد.
سازمان باید توانایی برقراری ارتباط اطلاعاتی ضروری، از جمله داده در یک زبان کامپیوتری و در قالب مشخص شده توسط مشتری را داشته باشد. (به عنوان مثال، داده های طراحی توسط کامپیوتر، تبادل الکترونیکی داده ها)

2-2-8تعیین الزامات مربوط به محصولات و خدمات

هنگام تعیین الزامات محصولات و خدمات به منظور ارائه به مشتریان، سازمان باید اطمینان حاصل نماید که:
الف الزامات محصولات و خدمات شامل موارد زیر تعریف شده اند:
1) هر گونه شرایط قانونی و مقرراتی قابل اجرا؛
2) موارد ضروری قابل توجه توسط سازمان؛

ب امکان برآورده سازی مطالبات مربوط محصولات و خدمات پیشنهاد شده.

1-2-2-8تعیین الزامات محصولات و خدمات – تکمیلی

این الزامات باید شامل بازیافت، جنبه های زیست محیطی، و مشخصات مشخص شده به عنوان نتیجه ی دانش سازمان از محصول و فرآیندهای تولیدی باشد.

انطباق با ایزو ، 9001بخش 8-2-8بخش الف (1باید در نظر گرفته شده باشد اما نباید به: تمامی قوانین قانونی، ایمنی و محیط زیستی دارای کاربرد مبتنی بر مالکیت، انبارش، حمل و نقل، بازیافت، امحاء یا دفع مواد؛ محدود شده باشد.

2-2-2-8بازنگری الزامات محصولات و خدمات – تکمیلی

سازمان باید شواهد مدونی از چشم پوشی مجاز مشتری برای بازنگری رسمی مبتنی بر الزامات مطرح شده در ایزو 9001بخش 8-2-3-1را حفظ نماید.

3-2-8بازنگری الزامات مربوط به محصولات و خدمات

1-3-2-8سازمان باید از توانایی خود برای برآورده سازی الزامات محصولات و خدمات پیشنهادی به مشتریان اطمینان حاصل نماید. سازمان باید پیش از تعهد به عرضه ی محصولات و خدمات به مشتری، بازنگری موارد زیر تکمیل نموده باشد:

الف الزامات مشخص شده توسط مشتری، از جمله الزامات تحویل و فعالیت های پس از تحویل؛

ب الزاماتی که توسط مشتری مطرح نشده اند، اما برای استفاده مورد نظر ضروری هستند، چنانچه شناخته شده باشند؛

پ الزامات مشخص شده توسط سازمان؛

ت الزامات قانونی و مقرراتی دارای کاربرد در محصولات و خدمات؛

ث الزامات متفاوت قرارداد یا سفارش نسبت به شرایط سابق.

سازمان باید اطمینان حاصل نماید که تفاوت های الزامات قراردادها و سفارشات نسبت به شرایط سابق حل و فصل شده اند.

هنگامی که مشتری الزامات خود را به صورت مکتوب ارائه نکرده باشد، الزامات مشتری باید پیش از پذیرش توسط سازمان تصدیق شده باشد.

تبصره در برخی شرایط، نظیر فروش اینترنتی، بازنگری رسمی هر سفارش غیرعملی است. در عوض، بازنگری ها می توانند از طریق اطلاعات مربوط به محصول، مانند کاتالوگ ها یا آگهی های تبلیغاتی پوشش داده شوند.

1-1-3-2-8بازنگری الزامات محصولات و خدمات – تکمیلی

سازمان باید شواهد مدونی از چشم پوشی مجاز مشتری برای بازنگری رسمی مبتنی بر الزامات مطرح شده در ایزو 9001بخش 8-2-3-1را حفظ نماید.

2-1-3-2-8مشخصات ویژه ی طراحی مشتری – تکمیلی

سازمان باید با الزام مشتری برای طراحی، مستندسازی تأییدیه، و کنترل مشخصات ویژه انطباق داشته باشد.

2-3-2-8سازمان باید اطلاعات مکتوب زیر را حسب کاربرد حفظ نماید:

الف برای نتایج بازنگری؛
ب برای هر الزام جدید محصولات و خدمات.

1-2-3-2-8امکان سنجی تولید توسط سازمان

سازمان باید از یک رویکرد چند تخصصی برای انجام تجزیه و تحلیل تعیین شرایطی دال بر امکان پذیری توانایی فرآیندهای تولید سازمان برای تولید سازگار محصولاتی که الزامات مهندسی و ظرفیت مشخص شده توسط مشتری را برآورده می سازند، استفاده نماید.
سازمان باید این تجزیه و تحلیل امکان سنجی را برای تمامی فرآیندهای تولید یا فن آوری جدید محصول برای سازمان و برای هر فرآیند تولید یا طراحی محصول تغییر یافته به انجام رساند.

علاوه بر این، سازمان بایستی ضمن راه اندازی های تولید، مطالعات بهینه کاوی، یا دیگر روش های مناسب، توانایی خود را برای ایجاد محصول با مشخصات تعیین شده با نرخ تولید مورد نیاز صحه گذاری نماید.

4-2-8تغییرات الزامات محصولات و خدمات

هنگامی که الزامات محصولات و خدمات تغییریافته باشند، سازمان باید اطمینان حاصل نماید که اطلاعات مکتوب اصلاح شده اند، و افراد مرتبط از الزامات تغییر یافته آگاه شده اند.

متن  کامل استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016

(0-1) کلیات استاندارد IATF 16949 و (0-2 اصول مدیریت کیفیت)

(0-3) رویکرد فرآیندی در استاندارد IATF 16949

(0-4) ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت استاندارد IATF 16949

(1 و 2) دامنه و  مراجع الزامی استاندارد IATF 16949
(3) اصطلاحات و تعاریف استاندارد IATF 16949

(4) محیط سازمان

(4-1 و 2) شناخت سازمان و محیط آن و درک نیازمندی ها

(4-3) تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت

(4-4) سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

(5) رهبری

(5-1) رهبری و تعهد
(5-2) خط مشی
(5-3) نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

(6) طرح ریزی

(6-1) اقدامات رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها
(6-2) اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها
(6-3) طرح ریزی تغییرات

(7) پشتیبانی

(7-1) منابع
(7-2) صلاحیت
(7-3) آگاهی
(7-4) ارتباطات
(7-5) اطلاعات مکتوب

(8) عملیات

(8-1) طرح ریزی و کنترل اجرایی
(8-2) الزامات مربوط به محصولات و خدمات
(8-3) طراحی و توسعه محصولات و خدمات
(8-4) کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تأمین شده بیرونی
(8-5) تولید و ارائه خدمات
(8-6) ارائه محصولات و خدمات
(8-7) کنترل خروجی های نامنطبق

(9) ارزیابی عملکرد

(9-1) پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(9-2) ممیزی داخلی
(9-3) بازنگری مدیریت

(10) بهبود

(10-1) نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(10-2) عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
(10-3) بهبود مستمر

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:
الزامات مربوط به محصولات و خدمات استاندارد IATF، ارتباط با مشتریان باید شامل موارد زیر باشد: الف ارائه اطلاعات مربوط به محصولات و خدمات؛ ب رسیدگی به…

منبع:
International Automotive Task Force

Keywords:
الزامات مربوط به محصولات و خدمات استاندارد IATF
مربوط به محصولات و خدمات استاندارد IATF
الزامات مربوط به محصولات و خدمات استاندارد
ارتباط با مشتری
بازنگری الزامات

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

قیمت گذاری گاز طبیعی

قیمت گذاری گاز طبیعی برای نیروگاه های تولید برق

قیمت گذاری گاز طبیعی برای نیروگاه های تولید برق   اهمیت مدیریت گاز طبیعی   گاز طبیعی دارای فواید زیست محیطی فراوان به ویژه کاهش...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه بین المللی خودرو استانبول

نمایشگاه بین المللی خودرو استانبول

نمایشگاه بین المللی خودرو استانبول نمایشگاه بین المللی اتومکانیکا استانبول نمایشگاه بین المللی خودرو استانبول مربوط به چه شرکت...
رونیکس - آخرین ابزاری که می خرید - https://businesstk.com/

رونیکس – آخرین ابزاری که می خرید

رونیکس - آخرین ابزاری که می خرید ابزارآلات رونیکس معرفی برند رونیکس رونیکس در سال ۱۳۷۹ براساس فکر، ایده و تلاش ایرانی و با هدف...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian