Select Page

اطلاعات مکتوب در استاندارد IATF

اطلاعات مکتوب در استاندارد IATF - businesstk.com

اطلاعات مکتوب در استاندارد IATF

استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016 – (IATF 16949:2016)

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

5-7اطلاعات مکتوب

1-5-7عمومی

سیستم مدیریت کیفیت سازمان باید شامل موارد زیر باشد:

الف- اطلاعات مکتوب الزام شده در این استاندارد بین المللی؛

ب- اطلاعات مکتوب که توسط سازمان برای اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ضروری تشخیص داده شده اند؛

تبصره- میزان اطلاعات مکتوب سیستم مدیریت کیفیت سازمان در مقایسه با سازمان های دیگر، بنابر ملاحظات زیر می تواند متفاوت باشد:

•اندازه سازمان و نوع فعالیت ها، فرآیندها، محصولات و خدمات؛
•پیچیدگی فرآیندها و تعامل آن ها؛
•صلاحیت افراد

1-1-5-7تدوین سیستم مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت سازمان را باید تدوین شده و شامل یک نظامنامه ی کیفیت باشد، که می تواند مجموعه ای از مدارک (الکترونیکی یا نسخ ملموس) باشند.
فُرم و ساختار نظامنامه کیفیت در اختیار سازمان بوده و وابسته به اندازه، فرهنگ، و پیچیدگی سازمان خواهد بود. در صورتی که مجموعه ای از اسناد استفاده شده باشد، باید یک لیست از مدارکی که نظامنامه ی کیفیت را تشکیل می دهند را حفظ نماید.

نظامنامه ی کیفیت، لااقل باید شامل موارد زیر باشد:

الف- دامنه ی سیستم مدیریت کیفیت، شامل جزئیات و توجیه هر نوع مستثنی سازی؛

ب- فرآیندهای مدون ایجاد شده برای سیستم مدیریت کیفیت، یا اشاره به آن ها؛

پ- فرآیندهای سازمان و توالی و تعامل آن ها (ورودی ها و خروجی ها)، از جمله نوع و میزان کنترل هر یک فرآیندهای برون سپاری شده؛

ت- یک مدرک (به عنوان مثال، ماتریس) محلّی در سیستم مدیریت کیفیت سازمان که به الزامات خاص مشتری رسیدگی می نماید.

توجه ممکن است یک ماتریس از چگونگی رسیدگی به الزامات این استاندارد QMSصنعت خودرو توسط فرآیندهای سازمان، برای کمک به ارتباط دهی فرآیندهای سازمان و این استاندارد QMSصنعت خودرو استفاده شده باشد.

2-5-7ایجاد و به روزآوری

هنگام ایجاد و به روزآوری اطلاعات مکتوب، سازمان باید به نحو مقتضی از موارد زیر اطمینان حاصل نماید:
الف- شناسایی و شرح (مانند عنوان، تاریخ، تهیه کننده، یا شماره ارجاع)؛
ب- قالب (مانند زبان، نسخه ی نرم افزاری، گرافیک) و رسانه (مانند کاغذی، الکترونیکی)؛
پ- بازنگری و تصویب برای تناسب و کفایت.

3-5-7کنترل اطلاعات مکتوب

1-3-5-7اطلاعات مکتوب الزامی در سیستم مدیریت کیفیت و این استاندارد بین المللی باید به منظور اطمینان از موارد زیر کنترل شوند:

الف- در دسترس بودن و مناسب بودن برای استفاده، در مکان و زمانی که مورد نیازند؛
ب- حفاظت به اندازه ی کافی (مانند نقص در محرمانه بودن، استفاده ی نادرست، یا نقص در یکپارچگی)

2-3-5-7برای کنترل اطلاعات مکتوب، سازمان باید در صورت کاربرد به موارد زیر رسیدگی نماید:

الف- توزیع، دسترسی، بازیابی و استفاده؛
ب- ذخیره سازی و حفظ، از جمله حفظ خوانایی؛
پ- کنترل تغییرات (مانند کنترل شماره ی بازنگری)؛
ت- حفظ و جایگزینی.

اطلاعات مکتوب با مبداء خارجی که توسط سازمان برای طرح ریزی و اجرای سیستم مدیریت کیفیت ضروری تعیین شده اند، باید به نحو مناسب شناسایی شده و کنترل شده باشند.

اطلاعات مکتوب حفظ شده به عنوان شواهد انطباق باید از تغییرات ناخواسته محافظت شوند.
تبصره دسترسی میتواند بر تصمیم گیری در مورد اجازه ی مشاهده اطلاعات مکتوب، یا اجازه و اختیار مشاهده و تغییر اطلاعات مکتوب دلالت نماید.

2-3-5-7حفظ سوابق

سازمان باید خط مشی حفظ سوابق را تعریف، تدوین، و پیاده سازی نماید .کنترل سوابق باید الزامات قانونی، مقرراتی، سازمانی، و الزامات مشتری را برآورده نماید.
تأییدیه های قطعه ی تولیدی، سوابق ابزارسازی (از جمله نگهداری و مالکیت)، سوابق طراحی محصول و فرآیند ، سفارشات خرید (در صورت کاربرد)،
یا قراردادها و اصلاحیه ها باید در مدت زمانی که الزامات تولید و خدمات محصول فعال است، به علاوه یک سال تقویمی، حفظ شود؛ مگر اینکه به شکل دیگری توسط مشتری یا سازمان قانون گذار مشخص شده باشد.
توجه اطلاعات مدون تأیید قطعه ی تولیدی ممکن است شامل محصولات تأیید شده، سوابق تجهیزات آزمون دارای کاربرد، و یا داده های آزمون تأیید شده باشد.

1-3-5-7مشخصات مهندسی

سازمان باید یک فرایند مدون برای تشریح بازنگری، توزیع، و پیاده سازی تمامی استانداردها/ مشخصات مهندسی و تجدیدنظرهای مرتبط بر اساس زمان بندی مشتری، حسب نیاز، داشته باشد.
هنگامی که تغییر یک استاندارد/ مشخصه مهندسی منتج به تغییر طراحی محصول شود، به الزامات ایزو 9001در بند -3-8 6مراجعه نمایید.

هنگامی که تغییر یک استاندارد/ مشخصه مهندسی منتج به تغییر فرآیند تحقق محصول شود، به الزامات ایزو 9001در بند 6-1-5-8مراجعه نمایید.
سازمان باید سابقه ی تاریخ هریک از تغییرات پیاده سازی شده در تولید را حفظ نماید.
پیاده سازی باید شامل مدارک به روزآوری شده باشد.
بازنگری بایستی ظرف مدت 10روز کاری از دریافت اطلاع رسانی تغییرات مهندسی استانداردها/ مشخصات به پایان رسیده باشد.
توجه یک تغییر این استانداردها/ مشخصات ممکن است نیازمند به روزآوری سوابق فرآیند تأیید قطعه تولیدی تولید مشتری باشد،
هنگامی که به این مشخصات در سوابق طراحی اشاره شده یا چنانچه در مدارک تأیید قطعه تولیدی تأثیرگذار باشند، مانند طرح کنترل، تجزیه و تحلیل ریسک (مانند FMEAو غیره)

متن  کامل استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016

(0-1) کلیات استاندارد IATF 16949 و (0-2 اصول مدیریت کیفیت)

(0-3) رویکرد فرآیندی در استاندارد IATF 16949

(0-4) ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت استاندارد IATF 16949

(1 و 2) دامنه و  مراجع الزامی استاندارد IATF 16949
(3) اصطلاحات و تعاریف استاندارد IATF 16949

(4) محیط سازمان

(4-1 و 2) شناخت سازمان و محیط آن و درک نیازمندی ها

(4-3) تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت

(4-4) سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

(5) رهبری

(5-1) رهبری و تعهد
(5-2) خط مشی
(5-3) نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

(6) طرح ریزی

(6-1) اقدامات رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها
(6-2) اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها
(6-3) طرح ریزی تغییرات

(7) پشتیبانی

(7-1) منابع
(7-2) صلاحیت
(7-3) آگاهی
(7-4) ارتباطات
(7-5) اطلاعات مکتوب

(8) عملیات

(8-1) طرح ریزی و کنترل اجرایی
(8-2) الزامات مربوط به محصولات و خدمات
(8-3) طراحی و توسعه محصولات و خدمات
(8-4) کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تأمین شده بیرونی
(8-5) تولید و ارائه خدمات
(8-6) ارائه محصولات و خدمات
(8-7) کنترل خروجی های نامنطبق

(9) ارزیابی عملکرد

(9-1) پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(9-2) ممیزی داخلی
(9-3) بازنگری مدیریت

(10) بهبود

(10-1) نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(10-2) عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
(10-3) بهبود مستمر

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:
استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016، توسعه یافته ی استاندارد مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ است و استانداردی تخصصی ویژه صنعت خودرو و قطعات خودرو می باشد که به صورت…

منبع:
International Automotive Task Force

Keywords:
استاندارد IATF
استاندارد IATF 16949
استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016
IATF 16949
IATF 16949:2016

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

اهداف استاندارد ایزو 10002 - usinesstk.com

اهداف استاندارد ایزو 10002

اهداف استاندارد ایزو 10002   استاندارد ISO 10002 – رسیدگی به شکایات مشتری (ISO 10002:2014) امروزه در شرکت ها و کسب و کارها،...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه بین المللی خودرو استانبول

نمایشگاه بین المللی خودرو استانبول

نمایشگاه بین المللی خودرو استانبول نمایشگاه بین المللی اتومکانیکا استانبول نمایشگاه بین المللی خودرو استانبول مربوط به چه شرکت...
مهد فرش - ایران مهد فرش است - businesstk.com

مهد فرش – ایران مهد فرش است

مهد فرش - ایران مهد فرش است   مهد فرش - ایران مهد فرش است مهدفرش یکی از بزرگترین فروشندگان فرش‌های مدرن، کلاسیک و دست‌بافت در...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian