Select Page

استاندارد ISO 9001 ویرایش 2015

استاندارد ISO 9001 ویرایش 2015 - businesstk.com

استاندارد ISO 9001 ویرایش 2015

استاندارد ISO 9001ایزو مدیریت کیفیت ویرایش 2015

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

استاندارد ISO 9001

به کارگیري یک سیستم مدیریت کیفیت، یک تصمیم استراتژیک براي سازمان است که به سازمان کمک می نماید تا عملکرد کلی خود را بهبود داده و یک مبناي منطقی براي فعالیت هاي توسعه پایدار فراهم نماید.

مبناي بالقوه استقرار مدیریت کیفیت براساس این استاندارد بین المللی براي یک سازمان شامل موارد زیر می باشد:

الف- توانایی ارائه مستمر محصولات و خدماتی که الزامات مشتري، قانونی مقرراتی را برآورده می سازند
ب – تسهیل فرصت ها به منظور افزایش رضایت مشتري
ج – پرداختن به ریسک ها و فرصت هاي مرتبط با اهداف و محیط سازمان
د- توانایی اثبات انطباق با الزامات مشخص شده سیستم مدیریت کیفیت، این استاندارد بین المللی می تواند توسط طرف هاي درون و برون سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.

مقصود این استاندارد بین المللی به این معنی نیست که نیاز به موارد زیر باشد:
• یکسانی در ساختار سیستم هاي مختلف مدیریت کیفیت
• هم راستایی مستندات با ساختار بند به بند این استاندارد بین المللی
• استفاده از واژگان خاص این استاندارد بین المللی در سازمان

الزامات سیستم مدیریت کیفیت مشخص شده در این استاندارد بین المللی، مکمل الزامات محصولات و خدمات می باشد.

این استاندارد بین المللی رویکرد فرآیند شامل چرخه( PDCAطرح ریزي، اجرا، بررسی و اقدام) و تفکر مبتنی بر ریسک را به کار گرفته است.

رویکرد فرآیندي سازمان را قادر می سازد تا اطمینان یابد که منابع کافی به فرآیندها اختصاص یافته و مدیریت می شوند و فرصت هاي بهبود تعیین شده بر روي آن ها اقدام انجام می گیرد.

تفکر مبتنی بر ریسک، سازمان را قادر می سازد تا عواملی که می توانند موجب انحراف فرآیندها و سیستم مدیریت کیفیت از نتایج طرح ریزي شده، شوند را تعیین نموده

و کنترل هاي پیشگیرانه اي براي به حداقل ساندن این اثرات منفی و استفاده حداکثر از فرصت هایی که با آن ها به وجود می آیند به کار گیرد.

برآورده سازي مستمر الزامات و پرداختن به نیازها و انتظارات آینده، باعث می شود سازمان ها با چالش قرار گرفتن در یک

محیط داراي پیچیدگی و پویایی رو به افزایش مواجه شوند. به منظور دستیابی به این هدف، سازمان علاوه بر اصلاح و بهبود،

ممکن است از اشکال متنوعی از بهبود، همچون تغییر اساسی، نوآوري و سازمان دهی مجدد ضروري باشد.

در این استاندارد بین المللی، اشکال مختلف فعل ها به صورت زیر استفاده می شود:

• باید” نشان دهنده یک الزام است
• بایستی” نشان دهنده یک توصیه است
• ممکن است” نشان دهنده یک اجازه است
• می تواند” نشان دهنده یک امکان یا قابلیت است

اطلاعاتی که با “یادآوري” نشان داده شده اند، براي راهنمایی در درك یا شفاف سازي الزام مربوطه می باشند.

متن کامل استاندارد ISO 9001

0 کلیات استاندارد ISO 9001

1-0اصول مدیریت کیفیت

2-0رویکرد فرآیندی

1-2-0کلیات
2-2-0چرخه طرح ریزی، اجرا، بررسی، اقدام
3-2-0تفکر مبتنی بر ریسک

4-0ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت

1دامنه کاربرد

2مراجع الزامی

3واژگان و تعاریف
4محیط سازمان
1-4درک سازمان و محیط آن
2-4درک نیازها و انتظارات طرف های ذینفع
3-4تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت
4-4سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

5رهبری

1-5رهبری و تعهد
2-5خط مشی
3-5نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

6طرح ریزی

1-6اقدامات مربوط به ریسک ها و فرصت ها
2-6اهداف کیفیت و طرح ریزی جهت دستیابی به آن ها
3-6طرح ریزی تغییرات

7پشتیبانی

1-7منابع
2-7شایستگی
3-7آگاهی
4-7ارتباطات
5-7اطلاعات مستند
8عملیات
1-8طرح ریزی و کنترل عملیات
2-8الزامات محصولات و خدمات
3-8طراحی و توسعه محصولات و خدمات
4-8کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تامین شده بیرونی
5-8تولید و ارائه خدمات
6-8ترخیص محصولات و خدمات
7-8کنترل خروجی های نامنطبق
9ارزیابی عملکرد
1-9پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی
2-9ممیزی داخلی
3-9بازنگری مدیریت
10بهبود
1-10کلیات
2-10عدم انطباق و اقدام اصلاحی
3-10بهبود مستمر

 

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:

استاندارد ISO 9001 ویرایش 2015، به کارگیري یک سیستم مدیریت کیفیت، یک تصمیم استراتژیک براي سازمان است که به سازمان کمک می نماید تا عملکرد کلی خود را …

 

منبع:

International Organization for Standardization

 

Keywords:
استاندارد ISO 9001 ویرایش 2015
ISO 9001 ویرایش 2015
ISO 9001
استاندارد ISO 9001
استاندارد ISO 9001 2015

 

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

استاندارد ایزو 10002 – رسیدگی به شکایات مشتری - businesstk.com

استاندارد ایزو 10002 – رسیدگی به شکایات مشتری

استاندارد ایزو 10002 – رسیدگی به شکایات مشتری   استاندارد ISO 10002 – رسیدگی به شکایات مشتری (ISO 10002:2014) امروزه در...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه ایران در دوحه قطر

نمایشگاه ایران در دوحه قطر – مهر 1401

نمایشگاه ایران در دوحه قطر - مهر 1401 فراخوان نمایشگاه های اختصاصی - تخصصی ایران در دوحه - قطر 2022 با رویکرد نشست های تجاری...
افزایش سرمایه شرکت لعابیران 15 آذر 1401 - businesstk.com

افزایش سرمایه شرکت لعابیران 15 آذر 1401

افزایش سرمایه شرکت لعابیران 15 آذر 1401 اطلاعیه شماره 968482 کدال پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian