Select Page

ارتباط استاندارد IATF 16949 با سایر استانداردها

ارتباط استاندارد IATF 16949 با سایر استانداردها - businesstk.com

ارتباط استاندارد IATF 16949 با سایر استانداردها

استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016 – (IATF 16949:2016)

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

0-4- ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت

ایــن اســتاندارد بــین المللــی بــه عنــوان چــارچوب توســعه یافتــه توســط ایــزو، بــرای بهبــود همــاهنگی مــورد نظــر در استانداردهای بین المللی سیستم های مدیریت اعمال شود.
این استاندارد بین المللی، سازمان را قادر به استفاده از رویکرد فرآیندی، همراه با چرخه PDCAو تفکر مبتنی بر ریسک، هماهنگ سازی یا یکپارچه سازی سیستم مدیریت کیفیت با الزامات سایر استانداردهای سیستم مدیریت، می نماید.

ارتباط این استاندارد بین المللی با ایزو 9000و ایزو 9004به شرح زیر است:

ایزو 9000سیستم های مدیریت کیفیت – مبانی و واژگان زمینه ی ضروری برای درک صحیح و پیاده سازی این استاندارد بین المللی را فراهم می کند.
ایزو 9004سیستم های مدیریت کیفیت – رویکرد مدیریت کیفیت برای موفقیت پایدار سازمان راهنمایی برای سازمانهایی که تمایل به فراتر رفتن از الزامات این استاندارد بین المللی دارند.
پیوست ب جزئیات استانداردهای بین المللی دیگر مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت کیفیت سیستم که توسط کمیته ی فنی 176ایزو توسعه یافته اند را تشریح می نماید.
این استاندارد بین المللی شامل الزامات خاص سایر سیستم های مدیریت، مانند موارد مربوط به مدیریت محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی، یا مدیریت مالی نمی شود.
سیستم های مدیریت کیفیت بخش خاص مبتنی بر الزامات این استاندارد بین المللی برای تعدادی از بخش ها توسعه یافته اند.
برخی از این استانداردها الزامات اضافه شده به سیستم مدیریت کیفیت را مشخص می کنند، و سایر آن ها به ارائه ی راهنمایی برای کاربرد این استاندارد بین المللی در بخش های خاص محدود می شوند.
یک ماتریس نشان دهنده ی ارتباط بین بندهای این ویرایش از این استاندارد بین المللی و ویرایش قبلی ISO9001:2008 را می توان در دسترسی آزاد وب سایت www.iso.org/tc176/sc02/public یافت.

متن  کامل استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016

(0-1) کلیات استاندارد IATF 16949 و (0-2 اصول مدیریت کیفیت)

(0-3) رویکرد فرآیندی در استاندارد IATF 16949

(0-4) ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت استاندارد IATF 16949

(1 و 2) دامنه و  مراجع الزامی استاندارد IATF 16949
(3) اصطلاحات و تعاریف استاندارد IATF 16949

(4) محیط سازمان

(4-1 و 2) شناخت سازمان و محیط آن و درک نیازمندی ها

(4-3) تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت

(4-4) سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

(5) رهبری

(5-1) رهبری و تعهد
(5-2) خط مشی
(5-3) نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

(6) طرح ریزی

(6-1) اقدامات رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها
(6-2) اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها
(6-3) طرح ریزی تغییرات

(7) پشتیبانی

(7-1) منابع
(7-2) صلاحیت
(7-3) آگاهی
(7-4) ارتباطات
(7-5) اطلاعات مکتوب

(8) عملیات

(8-1) طرح ریزی و کنترل اجرایی
(8-2) الزامات مربوط به محصولات و خدمات
(8-3) طراحی و توسعه محصولات و خدمات
(8-4) کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تأمین شده بیرونی
(8-5) تولید و ارائه خدمات
(8-6) ارائه محصولات و خدمات
(8-7) کنترل خروجی های نامنطبق

(9) ارزیابی عملکرد

(9-1) پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(9-2) ممیزی داخلی
(9-3) بازنگری مدیریت

(10) بهبود

(10-1) نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(10-2) عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
(10-3) بهبود مستمر

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:
ارتباط استاندارد IATF 16949 با سایر استانداردهای سیستم مدیریت ایزو 9000و ایزو 9004به این صورت می باشد که در ایزو 9000سیستم های مدیریت کیفیت – مبانی و …

منبع:
International Automotive Task Force

Keywords:

ارتباط استاندارد IATF 16949
ارتباط استاندارد IATF 16949 با سایر استانداردها
استاندارد IATF 16949 با سایر استانداردها
سایر استانداردهای سیستم مدیریت
استانداردهای سیستم مدیریت

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

پایش فرآیند رسیدگی به شکایات استاندارد ایزو 10002 - businesstk.com

پایش فرآیند رسیدگی به شکایات استاندارد ایزو 10002

پایش فرآیند رسیدگی به شکایات استاندارد ایزو 10002   استاندارد ISO 10002 – رسیدگی به شکایات مشتری (ISO 10002:2014) امروزه در...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه دام و طیور دبی 2022 AgraME - https://businesstk.com

نمایشگاه دام و طیور دبی 2022 AgraME

نمایشگاه دام و طیور دبی 2022 AgraME نمایشگاه دام و طیور دبی (AgraME) از ۰۳ الی ۰۴ آبان ۱۴۰۱ در شهر دبی کشور امارات متحده عربی...
شرکت دنون لبنی پارس

شرکت دنون لبنی پارس سهامی خاص

شرکت دنون لبنی پارس سهامی خاص شرکت دنون لبنی پارس- یک زمین، یک زندگی شرکت دنون لبنی پارس در سال ۱۳۸۶، فعالیت‌های رسمی خود را در...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian