Select Pagep26 +%282%29+copy

یکی از موضوعات بسیار مهم در تولید کشور ضرورت یادگیری ادبیات تولید برای تداوم امر تولید پایدار و ثمردهی مناسب این مساله حیاتی در اقتصاد کشور است. اینکه تولیدکننده ایرانی بداند وجود چالش در امر تولید موضوعی عمومی‌ است و در هر جای دنیا بخشی تفکیک‌ناپذیر از پروسه تولید محسوب می‌شود به اندازه‌ای اهمیت دارد که می‌تواند بسیاری از فاکتورهای فرهنگ تولید را در کشور تحت تاثیر خود قرار دهد.Source link

EnglishPersian