Select Page

آنتروپی در سازمان و مدیریت

آنتروپی در سازمان و مدیریت - businesstk.com

آنتروپی در سازمان و مدیریت

 

مفهوم آنتروپی

آنتروپی” در لغت به معنای میل به فنا، نیستی و فروپاشی است.

آنتروپی اطلاعات

آنتروپی اطلاعات، معیاری عددی برای اندازه‌ گرفتن اطلاعات، یا تصادفی‌ بودن یک متغیر تصادفی است. به بیان دقیق‌تر، آنتروپی یک متغیر تصادفی، متوسط اطلاعات آن است.

رچه آنتروپی یک متغیر تصادفی بیشتر باشد، ابهام ما درباره آن بیشتر است؛ به این معنی که پس از مشاهده‌ی آن، اطلاعات به‌دست‌آمده از آن بیشتر خواهد بود.

آنتروپی یک منبع اطلاعات، حد پایین نرخ بهترین فشرده‌سازی بی‌اتلاف داده‌های آن منبع است.

اطلاعات حاصل از مشاهده یک رویداد تصادفی، برابر با منفی لگاریتم احتمال رخ دادن آن تعریف می‌شود. یک تابع برای اندازه‌ گرفتن اطلاعات یک روی‌داد تصادفی، ویژگی‌هایی دارد:

– این‌که اندازه‌ی اطلاعات، نامنفی باشد.

– اطلاعات حاصل از مشاهده یک رویداد قطعی (یعنی با احتمال برابر با یک) صفر باشد.

– و مهم‌تر از همه این‌که، اطلاعات حاصل از دو مشاهده مستقل، برابر با جمع اطلاعات حاصل از مشاهده تک‌تک آن‌ها باشد.

اصل حداکثر آنتروپی

اصل حداکثر آنتروپی بیان می‌نماید توزیعی که با توجه به اطلاعات داده‌شده یا داده‌های مورد آزمایش بهترین حالت را نشان می‌دهد، توزیعی است که حداکثر آنتروپی را دارا می‌باشد.

آنتروپی در نظریه اطلاعات معیاری عددی از میزان اطلاعات یا میزان تصادفی بودن یک متغیر تصادفی است. به بیان دقیق‌تر آنتروپی یک متغیر تصادفی، امیدریاضی میزان اطلاعات حاصل از مشاهده آن است.
همچنین آنتروپی یک منبع اطلاعات، حد پایین امید بهترین نرخ فشرده‌سازی بدون اتلاف داده‌ها برای آن منبع است.

آنتروپی سیستم

در يک سیستم بسته، چون انرژی و داده های جديد از محیط خود دريافت نمی کند، کم کم به زوال می گرايد، ولی سازمان يک سیستم باز است که “آنتروپی منفی”(عدم میل به فنا) و در واقع میل به بقا و استمرار دارد؛ بنابراين می تواند ساختار خود را تجديد قوا کرده و رشد کند؛
زيرا توانايی ورود انرژی را بیش از آنچه که صرف تولید ستاده هايش می کند، داراست؛ البته اين توانايی را بايد در سازمان ايجاد کرد و به خودی خود وجود ندارد؛

آنتروپی در سازمان

سازمان مجموعه هدفمندی است که پیرو یک نظام (سیستم) است، و دارای مرزها و حدودی است که آن را از محیط خود جدا می‌سازد.
سازمان‌های رسمی به گروه‌هایی از افراد اطلاق می‌شوند (نه نظام‌هایی از هنجارها و ارزش‌ها) که برای رسیدن به یک هدف بسیار مشخص کوشش‌هایشان را هماهنگ می‌سازند سازمان‌های رسمی معمولاً بزرگ هستند
و با قواعد و سلسله مراتب مشخصی از اقتدار و مسئولیت می‌باشند.
اما سازمان‌های غیررسمی عموماً کوچک هستند و هدف‌های مشخصی ندارند یا از روی یک رشته قواعد و عملکردهای دقیق و حساب شده‌ای کار نمی‌کنند.

یک سازمان، یک نهاد مستقل است که یک مأموریت خاص دارد و می‌تواند با نیت انتفاعی یا غیرانتفاعی تأسیس شده باشد. یک سازمان، یک ماهیت اجتماعی است که دارای ساختار، اهداف و مرز مشخصی است.

سازمان:

– هدف دارد.
– برای هدفش برنامه دارد.
– استراتژی دارد.
– منابع خود را می‌شناسد و از آن‌ها به‌طور بهینه و هماهنگ استفاده خواهد کرد.
– وابسته به اطلاعات است.

هر سیستم از جمله سازمان در جريان عملکرد خود و بدون اراده،گرايش به فنا دارد و برای تداوم کسب و کار و جلوگیری از ناپايداری سیستم باید آنتروپی مثبت، مقابله می کنیم؛

روش های مقابله با آنتروپی در مدیریت

نحوه ی برخورد با اين پديده، وارد کردن آنتروپی منفی حداقل به اندازه ی آنتروپی محیطی و مثبت به سیستم مدیریت و سازمان می باشد.
برنامه های بهبود سازمانی در واقع آنتروپی منفی و حیات بخش برای يک سازمان
است. شرکت افق پویان توسعه، خدمات متنوعی برای بهبود سازمان ارائه می دهد که بعضی از آن ها در زیر این مقاله ارائه شده اند.

پایستگی و آنتروپی

قانون “پايستگی انرژی” می گويد: انرژی به وجود نمی آيد و از بین نمی رود، بلکه از حالتی به حالت ديگر تبديل می شود؛
اما اصلی به نام “قانون دوم ترمودينامیک” می گويد: جهان در آغاز پیدايش، “آنتروپی” مشخصی دارد، ولی مقدار آن به تدريج افزايش می يابد تا جايی که جهان به حالت ترمودينامیکی برسد؛ آن گاه از ادامه فعالیت باز خواهد ماند.
در واقع، تمايل سیستم ها، سازمان ها، کسب و کارها و حتی جهان به افزايش بی نظمی، باعث مرگ آن ها خواهد شد.

 

آنتروپی منفی در سازمان

پایستگی انرژی سازمان تنها در محیط های بسته دیده خواهد شد و در ساير موارد نقض می شود؛
به همین دلیل می توان گفت با گذشت طول عمر سازمان، در صورتی که اقدامات مناسب مدیریتی برای بهبود و بهینه سازی انجام نشود، کسب و کار به سوی نابودی پیش خواهد رفت
و در صورت برنامه ریزی و انجام اقدامات اصولی و مدیریتی، سرانجام در يک سازمان، “آنتروپی منفی” نوعی همبستگی میان اجزا ايجاد می کند و منافع جمعی را به منافع فردی ارجح می سازد تا سازمان بتواند ادامه حیات دهد.

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی شیوه‌ای است که به وسیله آن فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می‌شوند.
سازمان‌ها، ساختارهایی را به وجود می‌آورند تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و کارهای اعضاء را کنترل کنند.
ساختار سازمانی تصریح می‌کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی، همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند.
ساختار سازمانی تعیین‌کننده روابط رسمی و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می‌کند.
همچنین ساختار سازمانی دربرگیرنده طرح سیستم‌هایی است که به وسیله آن‌ها همه واحدها یکپارچه می‌شوند و در نتیجه ارتباط در سازمان تضمین خواهد شد.

ساختار سازمانی تحت تأثیر اهداف، استراتژی، محیط سازمان، فن آوری و اندازه سازمان قرار می‌گیرد. ساختار سازمانی، چارچوبی است که مدیران برای تقسیم و هماهنگی فعالیت‌های اعضای سازمان آن را ایجاد می‌کنند.
ساختار سازمانی سازمان‌های مختلف با هم متفاوت‌اند زیر شرایط محیطی و راهبردها و اهدافی که سازمان‌ها دنبال می‌کنند، با هم تفاوت دارند.
ساختار سازمانی الگوهای تعیین شده برای روابط میان اعضای یک سازمان است و نظامی رسمی بوده زیرا مدیران ارشد به‌طور رسمی آن را پدیدمی‌آورند.

عمر سازمان

اگرچه می توان با ورود انرژی، تغییر آنتروپی و دستکاری محیط داخلی و یا نزدیک سازمانی، عمر سازمان را افزايش دهیم؛
ولی اين توانايی اندازه ای دارد و حیات آن، بیش از آنچه مقدر بوده، ادامه ندارد که اين را به شکل مرگ سازمان، می بینیم؛ هرچند باز هم به معنای مرگ و فنا نیست.
بلکه سازمان در اين مرحله یا ادغام می شود و يا به بخش های کوچک تر، تبديل می شود.

متخصصان شرکت افق پویان توسعه در حوزه تخصصی خرید، ادغام و تملک سازمان ها و شرکت ها و همچینین ارزیابی و ارزش گذاری شرکت ها، آماده ارائه اواع خدمات در این حوزه های تخصصی به شما می باشند؛

بعضی از خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت ارزیابی و ارزش گذاری

خدمات مشاوره استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت

خدمات مشاوره مدیریت برند

ادج استراتژی به عنوان نیاز روز

شرح مختصر:
آنتروپی در سازمان و مدیریت، در يک سیستم بسته، چون انرژی و داده های جديد از محیط خود دريافت نمی کند، کم کم به زوال می گرايد، ولی سازمان يک سیستم باز است که…

نویسندگان:
Derk Rasmussen
منبع:
BusinessTK

Keywords:
آنتروپی در سازمان
آنتروپی در مدیریت
آنتروپی منفی در سازمان
عمر سازمان
محیط سازمان

 

بهای بی ‌تفاوت کردن کارکنان

بهای بی ‌تفاوت کردن کارکنان

 بهای بی ‌تفاوت کردن کارکنان بهای بی ‌تفاوت کردن کارکنان نویسنده: Rodd Wagnerمترجم: مهدی نیکوئیبرگرفته ازكتاب: مهره‌ها منبع:...
نمایشگاه آب و فاضلاب تهران دی ۱۴۰۱ WATEX - businesstk.com

نمایشگاه آب و فاضلاب تهران دی ۱۴۰۱ WATEX

نمایشگاه آب و فاضلاب تهران دی ۱۴۰۱ WATEX   هجدهمین نمایشگاه آب و فاضلاب تهران دی ۱۴۰۱ WATEX نمایشگاه آب و تاسیسات آب و...
نمایشگاه کیف، کفش و چرم امپکس تهران دی1401 - businesstk.com

نمایشگاه کیف، کفش و چرم امپکس تهران دی1401

نمایشگاه شیرینی و اسنک دبی   نمایشگاه کیف، کفش و چرم امپکس تهران دی1401 نهمین نمایشگاه کیف، کفش و چرم امپکس تهران دی1401...
نمایشگاه رنگ و رزین آذر ۱۴۰۱ - https://businesstk.com/

نمایشگاه رنگ و رزین آذر ۱۴۰۱ IPCC

نمایشگاه رنگ و رزین آذر ۱۴۰۱ IPCC نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری آذر ۱۴۰۱ IPCC...
نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی آذر۱۴۰۱ - https://businesstk.com/

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی آذر۱۴۰۱ IranLab

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی آذر۱۴۰۱ IranLab نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران آذر ۱۴۰۱آذر ۱۴۰۱ IranLab نمایشگاه...
نمایشگاه بین المللی حمل و نقل

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل آذرماه ۱۴۰۱

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل آذرماه ۱۴۰۱ ششمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع آذر ماه سال ۱۴۰۱ ششمین نمایشگاه بین المللی...
نمایشگاه صنعت بسته بندی استانبول 2022

نمایشگاه صنعت بسته بندی استانبول 2022

نمایشگاه صنعت بسته بندی استانبول 2022 نمایشگاه صنعت بسته بندی استانبول( Eurasia Packaging Istanbul 2022 )   نمایشگاه صنعت...
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ۱۴۰۱

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ۱۴۰۱

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ۱۴۰۱ بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت براساس اطلاعیه ستاد برگزاری بیست و دومین...
نمایشگاه گل و گیاه دبی

نمایشگاه گل و گیاه دبی (IPM) 2022

نمایشگاه گل و گیاه دبی (IPM) 2022 نمایشگاه گل و گیاه دبی 2022 نمایشگاه گل و گیاه دبی (IPM) از ۰۱ الی ۰۳ آذر ۱۴۰۱ در شهر دبی کشور...
شانزدهمین نمایشگاه ایران پلاست

شانزدهمین نمایشگاه ایران پلاست 1401

شانزدهمین نمایشگاه ایران پلاست 1401 شانزدهمین نمایشگاه ایران پلاست شهریور 1401 شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست از ۳۰...
نمایشگاه کاردستی و سرگرمی فرانکفورت

نمایشگاه کاردستی و سرگرمی فرانکفورت Creativeworld

نمایشگاه کاردستی و سرگرمی فرانکفورت Creativeworld نمایشگاه کاردستی و سرگرمی فرانکفورت (Creativeworld) 2023 نمایشگاه کاردستی و...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy